Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld, maar als een werkelijk leven, even reëel als het leven hier op aarde;

2°. dat dat leven „geestelijk" is; d. w. z., dat de wetten van de stof, zooals wij die kennen in onze wereld, daar niet werken; dat daar de geest, d. i. de denkende, zich bewuste en willende persoonlijkheid, alles beheerscht, en in eene omgeving verkeert geheel beantwoordende aan zijn aard en ontwikkeling;

3°. dat in de geestenwereld dezelfde wetten regeeren als in de menschenwereld; dat de wet van oorzaak en gevolg daar zich handhaaft, doordat elk persoon een lot ondergaat en in een toestand verkeert, geheel overeenkomend met wat de inhoud en het gehalte zijns aardschen levens was; m. a. w. dat men „maait wat men zaaide";

4°. dat voor allen, ook aan gene zijde des grafs, de wet der progressie blijft gelden; d. i. dat de aanleg en bestemming des menschen tot de hoogste geestelijke en zedelijke ontwikkeling blijft bestaan, en de gelegenheid om dien aanleg te ontwikkelen en tot volmaking te brengen ook daar niet ontbreekt;

en 5°. dat dus het bestaan des menschen, dat hier in het stoflijke leven zoo kort duurt, en zoo gebrekkig is, voortgaat ook na het sterven, en beheerscht en geleid wordt door eene alles omvattende, alles herstellende, allen verlossende, zaligende en heiligende liefde, de liefde van den hemelschen Vader.

Mag men, met het oog op deze gevolgtrekkingen uit de manifestaties, nog langer voortgaan het Spiritualisme en 't Spiritisme (dat slechts van het Spiritualisme afwijkt in zake de vraag, of de volmaking in het geestelijke leven alleen, of wel in eene reeks aardsche levens bereikt wordt) voor te stellen als eene verderflijke, het Christendom en der godsdienst vijandige macht?

O, als men Christendom eri godsdienst identisch acht met harde dogmatische stelsels als het Calvinisme, dan is het te begrijpen, dat men het Spiritualisme „uit den

Sluiten