Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieronder laten wij een voorloopig schema volgen van de Kerken, Richtingen en Secten, welke zullen worden beschreven:

Het Christendom en de Christelijke Kerk

Het Roomsch-Katholicisme.

De aflaten.

De zeven Sacramenten.

De Pauselijke Onfeilbaarheid. De wereldlijke macht van den Paus. De bisschoppelijke hierarchie in Nederland. Geestelijke Orden en Congregaties. De [ezuïten.

Vereering van Heiligen en reliquiën. Boekencensuur.

De Congregatio de propaganda fide. De Christelijke Caritas. Het Neo-Katholicisme.

Het Anglo-Katholicisme. Het Oud-Katholicisme.

De Los van Rome-beweging.

De Grieksche Kerk.

De orthodoxe Kerk in Rusland. De Grieksche Kerk buiten Rusland. Het Stundisme.

Het Protestantisme.

De Ned. Herv. Kerk in haartegen-

woordigen toestand. De Nederd. Gereform. Kerken. Waalsche Kerken.

Lutherschen.

Remonstranten.

Doopsgezinden.

Hernhutters.

Baptisten.

Zevendagsbaptisten.

Het Methodisme.

Vrije Evangelische gemeenten.

Vrij-godsdienstige gemeenten.

Het „Irvingisme".

Het „Darbisme".

De Kwakers.

Het Leger des Heils.

De Confessioneele richting.

De Evangelische richting

De Ethische richting.

De Moderne richting.

Uitwendige Zending.

Inwendige Zending.

Het Jodendom en de Synagoge.

Het Talmudisme. Het Reform-Jodendom.

Het Zionisme. Joodsche Ceremoniën

Verschillende Geestesstroomingen.

De Mormonen. De „Swedenborgianen". Communistische Secten. Het Positivisme. Het Boeddhisme in Europa.

Christian Science. Het Spiritisme. De Vrijmetselarij. De Theosophie. etc.

In de Ie (thans complete) Serie, is verschenen:

No. i. Dr. J. A. Beyerman, De Remonstrantsche

Broederschap.

No. 2. W. F. K. Klinkenberg, De Evangelische Richting.

No. 3. G. Veldhuysen Sr., De Zevendedag» Baptisten.

Zie omzijae.

Sluiten