Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een boek dat blijvend genot schenkt is:

KATE DOUGLAS WIGGIN

Rebecca van „Zonbeek-Hoeve"

Uit het Engelsch door Mevr. BEELAERTS VAN BLOKLAND

TWEEDE DRUK — Prijs f 2.40

Zeer fraai gebonden t 2.90 (bandteekening Cécile van Grieken)

Van dit boek werden in Engeland en Amerika in éen jaar meer dan 175.000 exemplaren verkocht. Van de Hollandsche editie was binnen 8 maanen een tweede druk noodig.

Dr A W Bronsveld in de „Stemmen voor Waarheid en Vrede": „Ik ben blii dit boek gelezen te hebben, 't Liet, om zoo te zeggen, een bundel zonnestralen vallen op deze donkere dagen vóór Kerstmis. Het is zoo frisch, zoo oorsDronkeliik, zoo diep-gevoeld. Vrij is het van al die narigheden, waarmee zoo vele verhalen uit onzen tijd ons overstelpen. Er komen ook ™S^uWage, en lijdende, en niet-aantrekkelijke personen m voor, maar het geheel is op wekkend, en van een vroolijken ernst. Enkele vlekjes bede-en met het totaal-genot van deze vertaling, welke zeer goed gelukt mag heeten .

Bredasche Courant: „Verrassend schoon en natuurlijk zijn vooral de gesprekken van Rebecca, een klein meisje, dat door twee bejaarde tantes wordt opgevoed. Een kostelijk boek, een boek om lang van te genieten .

LOUISE KOPPEN

Blijde Herinneringen uit de Pastorie

(WESTFAALSCHE DORPSSCHETSEN) Met toestemming van de Schrijfster vertaald door Ru ERDBRINK

Prijs f 1.40 — Geb. f 1.90

INHOUD: Inleiding. - Onze Fips. - Gemeentenaren. - De smidsbaas Klottenbaum is vriendelijk en vol liefde. - De Dorp-sluiter. D^ambts broeder. - Onze dienstmeisjes. - De trawanten van t huis - m "

met een flesch champagne beleven kan. — Eerste indrukken. Kerk e kerkhof. - Bezoeken en tegen-bezoeken - Feest- en rouwdagen On

voorname buurman. - Marietje versmaadt haar^eiuk. — De andere buur man. — Onze schoenmaker. — Gottfned van den schoenmaker krijgt een schoonmoeder. — Besluit.

Kerkelijke Courant-. „Een boek met frissche typische verhalen en karakterschetsen uit eene Westfaalsche dorpsgemeente, geestig verteld, vol gezonden humor De verhaaltrant doet aan Frits Reuter, de schildering der dorpstypen aan Koetsveld's „Pastorie van Mastland" denken".

Uitgaven der Hollandia-Drukkery Baarn

Sluiten