Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reis met een kring van medewerkers en medewerksters, de „Pelgrimgemeente". Het centrum zijner werkzaamheid werd van Herrnhut naar de Wetterau in WestDuitschland verplaatst, Marienborn gehuurd, Herrenhaag gebouwd om voor de gereformeerde kringen te worden wat Herrnhut voor de Luthersche was. Meestal werd ZlNZENDORF tot zijn reizen uitgenoodigd; zoo in 1736 naar Lijfland. Zoo kwam hij in hetzelfde jaar ook weer naar Nederland. SPANGENBERG had het 1734 in 't belang van de overzeesche Zending en door de Broeders te stichten koloniën voor 't eerst bezocht, en met de Surinaamsche Compagnie onderhandeld wegens in Suriname en Rio de Berbice op te richten nederzettingen. Vrijheid van godsdienst met eigen predikanten werd den Broeders voor ginds toegestaan. In 't voorjaar van 1735 werden 3 broeders naar Suriname gezonden om het land te leeren kennen. Eén hunner stierf aldaar, de 2 anderen keerden 1736 terug en pleitten voor het aanvaarden van den zendingsarbeid èn te Paramaribo onder de slaven èn te Berbice onder de Arawakken.

ISAAC LE LONG, die met SPANGENBERG in aanraking gekomen was, had intusschen in zijn boek: „Gods wonderen met Seyne Kerk" de Broeders als nakomelingen der oude Broederkerk in Nederland bekend gemaakt. Zoo kwam het, dat de prinses-weduwe LOUIZE Maria VAN Oranje aan ZlNZENDORF schreef en hem eene plaats op haar grondgebied voor een te stichten Broederkolonie aanbood. Zoo kwam dan ZlNZENDORF in Maart 1736. Zijn gedachte — waarin hem de ontvangst, die hem in Nederland ten deel viel, besterkte, — was eene Broedergemeente te stichten. „Zij zal geschikt zijn om van daar de geheele wereld met het Evangelie te vervullen . Kringen van vrienden hadden zich reeds te Amsterdam gevormd, die nu door de bijeenkomsten door hem gehouden sterk vermeerderden. Behalve Mennonieten en Socianen sloten zich ook leden, zelfs predikanten der gereformeerde kerk aan (Ds. V. ALPHEN, SCHIPHOUT,

Sluiten