Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste voor de Broeders. De gemeente Zeist bloeide. Van 1751 —1759 was de uitnemende SAM. LlEBERKüHN, vroeger zendeling onder de Joden in Amsterdam en door hen hoog gewaardeerd, haar predikant. In 1768 was haar ledental (groote en kleine) 457, het hoogste cijfer door haar bereikt, meer dan het dubbele van heden. In dit jaar werd ook het kerkgebouw klaar en geopend, nog heden een sieraad der gemeente, waar op zendingsfeesten en andere feestdagen Hervormden, Gereformeerden, Lutherschen en Broeders gemeenschappelijk vergaderen.

De tijd van zifting werd geëindigd door de opheffing van de bloeiende, haast 1000 leden tellende gemeente Herrenhaag. De leden, die aan den eisch der grafelijke regeering, zich van zinzendorf af te scheiden niet wilden voldoen, lieten huizen en have in den steek, om zich in andere gemeenten en landen te vestigen. Men nam het op als een oordeel des Heeren. De crisis der Broederkerk, én de geestelijke én de financieele werd overwonnen door terugkeer tot nuchterheid op beide gebieden. Zinzendorf had reeds in 1747 verlof gekregen naar Saksen terug te keeren, nadat eene door hem geëischte enquête nog eens gehoord had, dat in Herrnhut niets geleerd werd en geschiedde, dat niet met de Augsburgsche confessie in overeenstemming was. Door het decreet van 20 Sept. 1749 werd nu ook in Saksen Herrnhut met de andere Broedergemeenten als „Augsburgsche Confessie-verwanten, als zelfstandige kerk erkend. Hetzelfde geschiedde 6 Juni 1749 door het Engelsche parlement, als oude evangelische bisschoplijke kerk. In Amerika was men volkomen vrij en behoefde geen erkenning door de Regeering. Het

deliberatie. Toen werd het door de Staten medegedeeld aan de gemeente te Zeist; en op haar antwoord advies aan de theologische faculteit te Utrecht gevraagd. Beide stukken werden aan de synode gezonden, maar de omwenteling van 1795 maakte hare beslissing overbodig". — Geschiedenis der christelijke kerk in tafereelen, vijfde deel, pag. 272, F. J. Domela Nieuwenhuis. (Bron mij onbekend).

Sluiten