Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste liefde en daarbij van armoede en spot werkelijk maar weinigen geweest, wier hart den Heer niet toebehoorde, hun getal begon nu sterk te vermeerderen. Reeds toen begon men de later meermalen op de synoden geopperde gedachte op te werpen: uit de getrouwen, die met ernst Christenen wilden zijn, eene gemeente in de gemeente, in het kerkje te vormen. Maar tevens was toch ook toenmaals de Broedergemeente in den tijd van het heerschend Rationalisme een toevluchtsoord voor velen, die den Heer en het Evangelie van harte lief hadden.

En God wekte weer nieuw leven, b.v. door Bisschop von albertini, den vriend van Schleiermacher, die ook het beste dat hij had uit zijne opvoeding in de Broedergemeente had medegebracht, en zich graag noemde „een Herrnhutter hooger orde". Zoo was vooral het eeuwfeest der Broedergemeente op 17 Juni 1832 rijk gezegend. Het gevolg van het trouwe werken van F. E. Kleinschmidt x), E. Reichel sen. en G. Tietzen was een opwekking in het Padagogium te Niesky, die merkwaardigerwijze op het eeuwfeest van 13 Nov. 1741 (cf. pag. 29) begon. Zij was vrij van alle opwinding, van diepgrijpenden, lang aanhoudenden invloed op het theologisch Seminarie en dan op de wijze van prediking en op het leven der Duitsche Broedergemeenten. Tevens werd om dezen tijd dit Seminarie in waarheid een streng wetenschappelijk instituut. De scholen en kostscholen der Broedergemeente voor eigen en andere kinderen bloeiden al lang en werden veel bezocht vanwege de doorgaans zorgvuldige, individueele, christelijke en toch jeugdig frissche wijze van opvoeding. Daaraan nam ook Zeist deel, waarin 1818 de predikant Früauf de Jonge Dames-, in 1820 de Jonge Heerenkostschool in 't leven riep, inrichtingen, waardoor het tevens der Broedergemeente hier te lande nooit aan een kring van warme vrienden en vriendinnen ontbrak.

') Later van 1852—'59 predikant te Zeist.

Sluiten