Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en meest algemeene belijdenis der protestantsche Kerken, de hoofdpunten van het christelijk geloof duidelijk en eenvoudig zijn uitgesproken. Daarbij moet echter de Heilige Schrift de eenige richtsnoer blijven van het christelijk geloof en leven in de Broedergemeente. Waar zij geen leerstelsel geeft, stelt ook de Broedergemeente er geen op, en verplicht dus ook hare predikanten en zendelingen niet tot eene bepaalde belijdenis. Reeds ZlNZENDORF heeft met toestemming zijner medewerkers 174° °P de Synode te Mariënborn gezegd: „Iedere gemeenschap in Gods koninkrijk heeft hare bijzondere inzichten. Schrijft men ze op, zoo wordt er een geloofsbelijdenis van. Dat kunnen wij ook wel eens doen. 't Wordt echter voor ons geen Symbolum, gelijk dat der Luthersche kerk, zoodat men het in toekomstige tijden niet zou mogen veranderen. Wij willen ons integendeel de vrijheid behouden, dat de Heiland ons van tijd tot tijd onze leer duidelijker maken kan".

Het middenpunt der leer der Broedergemeente is evenwel het woord 1 Joh. 2:2: „Jezus Christus is de verzoening voor onze zonde, niet echter alleen voor de onze, maar voor die der geheele wereld"; en 2 Kor. 5 : 21: «God heeft hem, die van geen zonde wist, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem gerechtigheid Gods zouden worden", of naar het in een lied der Broedergemeente heet: „dass im Opfer Jesu allein zu finden — Gnade und Freiheit von allen Sünden für alle Welt". In samenhang daarmee leert ze:

1. Het algeheele verderf der menschelijke natuur.

2. De liefde van God, den Vader, tot de gevallen menschheid.

3. De waarachtige Godheid en waarachtige menschheid van Jezus Christus.

4. Onze verzoening met God en onze rechtvaardigmaking voor Hem door het offer van Jezus Christus.

5. De leer van den Heiligen Geest en Zijne genadewerkingen.

Sluiten