Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De leer van de goede werken als de vrucht des Geestes.

7. De leer van de gemeenschap der geloovigen onder elkander.

8. De leer van de wederkomst des Heeren in heerlijkheid en de opstanding der dooden ten leven of ten oordeel.

Dit geloof echter, zoo belijdt de Broedergemeente verder, moet door iedereen persoonlijk toegeëigend worden in boete en geloof, hetgeen tot stand komt door de opwekking en begenadiging, d. i. bijbelsch uitgedrukt door bekeering of wedergeboorte. „Genade ontvangen", zooals onze voorouders zeiden, beteekent: door den Heiligen Geest en het woord der verzoening volle vergeving van zonde en daardoor vrede verkregen te hebben, en daarmee is het nieuwe leven begonnen (cf het gezangboek der Broedergemeente, vooral No. 267—287). Dit gezangboek is over 't geheel de beste uitdrukking van het geloof der Broedergemeente; men zie ook in dit opzicht in haar Liturgienboek de Litanie op den Paaschmorgen).

Zien wij nu op den tegenwoordigen toestand der Broedergemeente, zoo rijst het eerst de vraag op of zij, die ontstaan is uit de behoefte naar christelijke gemeenschap der leden onder elkander en die dus zonder deze geen recht van bestaan zou hebben, dit kleinood tot nu toe heeft bewaard. Het nog gebruikelijk, vertrouwelijke „du" (Gij) in het verkeer der Broeders en zoo ook der Zusters onder elkander, is er natuurlijk geen afdoend bewijs voor. Is er tegenover den tijd der eerste liefde op dit punt veel verslapping gekomen, zoo toch ook herleving en het bewuste streven en verlangen : „Heer, vernieuw onze dagen als van ouds". De „Gemeinschafts-Bewegung" in Duitschland, gedeeltelijk van Engelschen oorsprong, heeft ook in de Duitsche gemeenten in veel opzicht een levenwekkenden invloed uitgeoefend, al valt ook niet te ontkennen, dat

Sluiten