Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen te vinden, die op menigvuldige wijze, zooals door bijbel- en tractaatgenootschappen, ziekenverpleging, reddingshuizen, zondagsscholen enz. voor hare omgeving onder de leden der Landskerk werkzaam zijn.

De Broedergemeenten in Nederland zijn reeds sedert eene eeuw tot 2 verminderd: Zeist en Haarlem. Blokzijl en Akkrum hebben reeds het einde der 18de eeuw niet meer beleefd. De gemeente te Amsterdam bleef als afzonderlijke gemeente bestaan tot 1806, de weinige achterblijvende leden werden tot 1819 van uit Zeist met het Woord en de Sacramenten bediend. Woonden de leden dezer gemeenten verstrooid in de plaats harer inwoning, zoo was Zeist daarentegen als „Ortsgemeine" gebouwd, d. i. als gemeente, waar de leden afzonderlijk samen wonen, en daartoe verplicht waren. Deze eisch is echter reeds sedert geruimen tijd niet meer van kracht. Het Bestuur der Broedergemeente te Zeist bestaat uit den isten en 2<len predikant, en den voorstander der gemeente. Ook de zusters, die aan 't hoofd der vrouwelijke koren staan, nemen aan de zittingen dezer „Aeltesten-Conferenz" dikwijls deel, maar zonder recht van stemming. De „voorstander" heeft het beheer over de goederen der gemeente, en het toezicht over de uitwendige belangen en over de voor rekening der gemeente Zeist gedreven zaken. De leden der „Aeltesten-Conferenz" worden door het Hoofdbestuur in Berthelsdorf benoemd, dat ook het oppertoezicht over hen uitoefent. Door de gemeenteleden worden de 6 leden van het „Aufseher-Collegium" gekozen, die onder het voorzitterschap van den voorstander het toezicht en de zorg over de uitwendige belangen der gemeente hebben. In vragen van meer geestelijk belang, als opneming van leden, kerkelijke tucht, schooltoezicht enz. vergaderen beide lichamen samen als „Vereenigde Conferentie".

De Broedergemeente maakt geen propaganda om

Sluiten