Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kerkelijke taal is nog altijd de Duitsche. :) De scholen zijn echter nu volkomen Hollandsch. Ze worden niet slechts door de kinderen der Broedergemeente bezocht; 't zijn scholen voor M. U. L. O. Onderwijzers en onderwijzeressen behooren tegenwoordig niet tot de Broedergemeente. De vroegere bloeiende kostscholen werden eenigen tijd geleden opgeheven, toch bestaat er nu weer in 't Zusterhuis een Jonge Dames-kostschool in aansluiting aan de dagschool. Ook een bewaar- en zondagschool ontbreken niet.

Het aantal gemeenteleden neemt in de laatste jaren weer langzaam toe, na sedert ongeveer 1870, toen de vroegere toevloed uit Duitschland ophield, zeer te hebben afgenomen. De verhouding tusschen de Herv. Gemeente en de Broedergemeente te Zeist en hare predikanten is sedert lang eene vriendelijke, ja hartelijke geweest. Moge dat altijd zoo blijven 1 De gemeente te Haarlem, gesticht 1744, was vroeger ook Duitsch. In 1870 werd hier een eigen kerkje gebouwd, Parklaan 32, en werd de kerktaal het Hollandsch onder Ds. E. WEISS die daar en in Nederland met zegen werkzaam was. Op de synoden der Duitsche Broederkerk wordt de gemeente Zeist (met Haarlem) door 2 afgevaardigden vertegenwoordigd, één door de 3 leden der „Aeltesten-Conferenz" te Zeist gekozen, en één door de gemeenteleden. Dit recht is haar gebleven met haar oude constitutie. De synode van 1894 (zie bl. 33) veranderde ook de constitutie der afzonderlijke Duitsche gemeenten na een nieuwe en scherpe scheidingslijn te hebben getrokken tusschen het eigendom van de gemeenten en van de geheele provincie. In samenhang daarmee werd in de Duitsche gemeenten de tot nu toe bestaande

') Is dit misschien de reden, waarom de Broedergemeente zich in Nederland niet meer heeft uitgebreid? Wij meenen van neen. Veeleer: Toen het bleek, dat haar wezen en hare inrichtingen iets vreemds hadden voor het Nederlandsch volkskarakter en verdere uitbreiding in den weg stonden, is ze Duitsch gebleven, Dit is onze partikuliere opinie.

Sluiten