Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE

OVER

PSALM 45 : 14—16.*

Hoe wonderbaar is toch de getrouwe God in de leiding Zijner heiligen! Hij maakt hen geheel te niet, opdat Hij alleen in hen groot zij. Hij laat hen alles verliezen, opdat H ij door hen in waarde worde gehouden. Hij ontneemt hun alles, opdat Hij alles met Zichzelven vergoede. — Het doel kennen wij, — het is de verheerlijking Zijns Naams, en onze bevestiging en ons duurzaam geluk in en bij Hem. Hij maakt ons gansch en al ledige vaten, om ons alleen uit Zijne volheid geheel te vervullen.

Het onze verderft ons, en wij verderven onszelven dagelijks. Hij alleen heeft alles welgemaakt,. en Hij alleen maakt Zijn volk zalig van hunne zonden.

*) Deze leerrede, — de eerste die door Dr. KLohlbrügge werd gehouden, — is uitgesproken in 1833 te Gemarke (in het Wupperdal, Rijnprovincie) en verscheen in hetzelfde jaar te Elberfeld (Büschler'sche Verlagsbuchhandlung) onder deii titel: „Die Herrlichkeit der Gemeine Christi''; eene nieuwe uitgave verscheen aldaar 1852 (Verlag von R. L. Friderichs) en later meermalen in het „Verlag der Niederl. Ref. Gemeinde". Eene Nederduitsche vertaling door J. H. Albrecht zag in 1834 het licht onder den titel van „De heerlijkheid der Gemeente van Christus" (Amsterdam bij J. Ruysendaal, Gravenstraat N". 4.) Een latere druk in 1839. Dc Voorrede van dien vertaler is opgenomen in deze uitgave van 12 Twaalftallen Leerredenen op bl. 19.

De Psalmen of Liederen, welke bij het uitspreken dezer Leerrede zijn gezongen, bleven ons onbekend.

Sluiten