Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien wij alleen in dit leven op Christus waren hopende, zoo waren wij de ellendigste van alle menschen, — — nog hooger stijgt ons geluk, wij zullen weldra binnengeleid worden bij den Koning. Daar moet ons hart toch wel met blijdschap vervuld worden! — Wat wilt gij, zonde, wet, duivel en dood! — wij worden tot den Koning geleid. Wat raast en woedt de wereld tegen ons! — men leidt ons tot den Koning. Wat vermogen alle dreigingen van het antichristendom en alle vervolgingen der westersche Turken en der eigengerechtige despoten! — wij worden tot den Koning geleid. Daarmede troost ons de Heilige Geest, dies juichen wij. O, de Heere kome onze ongeloovigheid te hulp en vermeerdere ons het geloof. — De kleederen, waarmede wij den overtocht doen, zijn reeds gereed; zwart en wit zien zij er uit. Zwart en wit gestikt, — wat beteekent dat?

— Reeds menigeen heeft bij zich gedacht: behoef ik dan niets meer te doen, en kan ik de handen laten rusten; maakt dan Eén volkomen zalig; helpen dan de goede werken niets, en is de vrije wil niets en een onding, — welnu, dan komt men gemakkelijk en zonder moeite in den hemel. O ja! zeer gemakkelijk, zonder eenige moeite, evenals de arme Lazarus, — die werd gedragen in Abrahams schoot.

— Doch uw ongerechtig doen en drijven is daarop uit, dat gij rust hebt in het vleesch en geene vervolging behoeft te lijden; nu, hebt dan rust, totdat de vreeselijke aardbeving der gerichten Gods over Europa uwe theorie doet uiteenspatten.

Hier hebben wij de kleeding der Gemeente Gods; zij is wit en zwart. Zwart — om des lijdens en der beproeving wil; wit — omdat zij gewasschen en gereinigd is in het bloed des Lams, gelijk geschreven staat. In dit kleed werden zij tot den Koning geleid, de dierbare Godsmannen van den ouden en van den nieuwen tijd, en onze dierbare Heiland in hun midden. Wij komen in den hemel, doch niet zonder beproeving, waarin die dan ook besta. Wie heeft dit we! gaarne? — zeker niemand van nature; wien het echter uit genade gegeven wordt, niet alleen in Hem te gelooven, maar ook om

Sluiten