Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

De vertaling van J. H. Albrecht (zie bladz. 3 beneden) was voorzien van eene „Voorrede", die wij om hare historische waarde hier laten volgen.

„Ziedaar geliefde Lezer! eene tweede*) Leerrede van onzen (niet om eenen Goddeloozen wandel — of openbaar schuldig staande aan de overtreding der Goddelijke of burgerlijke Wetten — maar om de belijdenis en het vasthouden aan de Waarheid — en de gehechtheid aan den Heere, de eer Zijns grooten Naams en het heil der Gemeente van Christus—) zoo zeer miskenden als mishandelden en verguisden, toch zoo eerwaardigen als beminnenswaardigen broeder H. F. Kohlbrügge. Deze leerrede, ofschoon vroeger dan de vorige uitgesproken, is nogtans later door den druk aan het licht gekomen.

Hoewel ik vooruit wist, dat die door ons in Januari 11. uitgegevene Leerrede getiteld: Ellende en Verlossing enz. niet door de kinderen dezer wereld — (want aldaar heerscht verblindheid en werkt de duivel, en dezulken bekommeren zich niet om die dingen aangaande het Koningrijk van Christus) maar dat dezelve van de zijde der eigenzinnige en wettischgezinde kinderen van God, die het nog liever met de werken der Wet houden (hoewel zij het niet zien) dan in Christus (zonder de werken der Wet) de geheele vrijheid der vrijgekochte slaven te genieten en in Hem te roemen; — dat zij, zeg ik, aldaar een slecht onthaal hier en elders ontmoeten zou, — gelijk de uitkomst bevestigd heeft,— dit bedroeft ons, doch zulks is volstrekt niet algemeen : neen, de Naam des Heeren alleen zij daarvoor de eer en de lof toegebracht, dat Hij ook dit van den mensch verachte stuk als slijk, door de kracht des Geestes, op ons ootmoedig gebed heeft willen gebruiken, ten einde den kwalijkzienden wettischgezinden Zionieten de oogen te verlichten en het hart te verruimen; gelijk mij heden nog (terwijl ik dit op het papier nederzet) de verblijdende ervaring wedervoer,

*) Pe eerste Leerrede, die de Heer Albrecht vertaalde en uitgaf was die over Hom. '■ : 14 (zie I\° ü in deze uitgave.)

Sluiten