Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, maar geene dankbaarheid; dat door hem (en zijne volgelingen) de leer der Heiligmaking verzaakt wordt. Dien laster meent men straffeloos te kunnen en te mogen verbreiden en voor die prediking te waarschuwen. Dan vindt men hier, dan daar dergelijke aantijgingen, bij den een in zeer scherpe bewoordingen, bij den ander meer gemoedelijk; dan spreekt men van „Kohlbrüggianen", en ieder weet reeds wie daaronder zijn te verstaan,^eigenlijk: Antinomianen, — of van „Neo-Kohlbrüggianen", (deze benaming is uitvinding vanDr.A.KuYPER '), waarmede deze de z.i. van KoHLBRüGGEafgeweken leerlingen aanduidde) en beschuldigt hen als afwijkende van de Gereformeerde leer. De Waarheid Gods zal echter blijven staan, en wij zullen er geen haar aan krenken, noch een stroobreed wijken !

Tegenover hetgeen uit den kring der tegenstanders van K. en diens prediking, ondanks betuiging van waardeering, is gezogd en geschreven, — hetzij dezen zich bevinden in de Nederlandsche Hervormde Kerk of onder de zich noemende „Gereformeerde Kerken" (A of B of C) 1834 of 1886 — geleerden van professie 2) of meer ontwikkelde gemeenteleden 3), — of wie en waar immer zij mogen gevonden worden, — leze men Kohlbrügge's eigen getuigenissen, zijne preeken, — en oordeele dan! Een uitnemend boek, dat tot

') Zie de luleidina: van diens geschrift over „De Vleesch.wording des Woords ' 1887, en verder de beschuldigingen in de dictaten over de Dogmatiek voor de studenten der Vrije Universiteit, en verstrooid in vele anderen werken.

J) Zie o.a. Dr. ft. J. Vos Azn.: G-roen van Prinsterer en zijn tijd Or. J. Groenewegenin de „Stemmen voor Waarheid en Vrede". 1882. — Prof. Dr. S. D. van Veen : Eene eeuw van worsteling. 1904 (handelt op bldz. 513—517 over Kohlbrügge ; zie met betrekkint; tot deze kwestie bldz. 516.—

''•'Zie o.a.J.Kuiper,Geschiedenisvanhetgodsdienstigen kerkelijkleven in Nederland, bldz. 436 vv.— H. veenendaal(toeuhoofd der Christel, school te iSiivolde). thans leeraar aan de Chr. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Leiden): Iets over Dr. Kohlbrügge en zijne volgelingen. (Referaat, gehouden in de ringvergadering van Geref. Jongelings-Vereenigingen in „de Graafschap" te Varsseveld 28 Octbr. 1898.) Hierin wordt ook van Kohlbrüggianisme. Kohlbriiggianen en op voetspoor van Dr. A. Kuypek van Neo-Kohlbrüggianen gesproken. De naam van den schrijver was niet bekend, maar het Voorbericht werd geteekend H. Te Velde, V. D. M. Dr. J. Van Lonkhuyzen noemt het in zijn genoemd werk (en aldaar: hen woord voorat bldz. 3.) — „een zeer verdienstelijk werkje" en zegt er van: „het geeft behalve mededeeling van de voornaamste gebeurtenissen uit K.'s. leven, van hem en van zijne leerlingen en hun prediking een vrij juiste beschrijving en

Sluiten