Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(100)

Intusschen hadden de vergaderingen der synode van 8 tot 21 April 1638 te Tholen plaats en werd 28 April d. a. v. door de gedeputeerden het rapport daarover bij de Staten ingediend, terwijl daarbij tevens de toezegging werd gedaan, dat de volledige acta den leden als punt van beschrijving zouden worden toegezonden.

Zoo komt men eerst den 30sten November 1638 tot het voorlezen van deze acta in de Statenvergadering, en de beraadslaging over de approbatie daarvan. De vijf eerste hoofdstukken werden geheel onveranderd goedgekeurd, ook de beide eerste artikelen van het zesde hoofdstuk. Over het derde artikel is men het echter niet dadelijk eens; vooral die van Middelburg zijn eerst sterk in de oppositie; maar ten slotte wordt in de vergadering van 1 December 1638 besloten ten aanzien van het tweede punt, dat «ingevalle door disputen ende questiën, tusschen halsheeren ende ambachtsheeren ontstaen, de verkiesinge eenes kerckendienaers langer als twee maenden nae de aenspraecke des kerckenraets quame te tarderen, in zulcke gevallen de saecke zal werden gebracht aen de Heeren Haer Ed. Mog. Gecommitteerde Raden, die de voorsz. opgeresen questiën by accommodatie zullen poogen af te doen, behoudens een yegelijck sijns reghts; ende, zoo de saecke alsoo niet en kan gevonden worden, dat deselve alsdan zal werden gebraght aen de welgemelte Heeren Staten van Zeelant, die daerop zulcx zullen disponeren, als Haer Ed. Mog. zullen bevinden te behooren"; en ten aanzien van het vijfde punt wordt er dit bijgevoegd: //Wat belanght de ambaghtsheeren, de ware Gereformeerde religie toegedaen, niettegenstaende deselve daervan geen openbare belydenisse zijn doende, is by Haer Ld. Mog. verstaen, dat dezelve zullen vermogen op de verkiesinge van predicanten te committeeren eenige uyt de magistraet, daer de verkiesinge valt, doende professie van de ware Gereformeerde religie, met vryen ende ongelimiteerden last, ende anders niet."

In dezelfde zitting van 1 December beraadslaagde men ook

Sluiten