Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(101)

nog over het zevende hoofdstuk. //Dit wert niet goet gevonden, met dien verstande noghtans, dan men alle mogelijcke persuasiën zal aanwenden, dat geene persoonen van de religie in huwelijcke willen treden met paepsgesinde of andere sectarissen."

Den volgenden dag, 2 December, kwamen de hoofdstukken VIII—XII aan de beurt, die alle werden </geapprobeert ende goet gevonden". Naar aanleiding van de artt. 1—6 van Hoofdstuk IX werden verschillende resoluties door de Staten genomen: op art. 1 '/de resolutie, in dezen geroert, te renoveren ende stricktelijck te doen executeren", op art. 2 //te schryven aen de plaetsen ende steden, daer de superstitieuse ceremoniën by de Papisten publice werden gepleeght, dat sy hun voortaen van zodanige superstitieuse actiën zullen hebben te onthouden, op seeckere penen, daertoe te statuëren"; op artt. 3 en 4, dat //het placcaet, in desen geroert, sal werden gerenoveert, gepubliceert ende de respective officieren aengeschreven tselve strictelijck te executeren naer zyne forme ende inhouden", op art. 5, dat //zoo de synode daervan volkomentlijck onderright is, (deze) tselve magh te kennen geven, daer het behoort'1; ten slotte op art. 6, dat //de rethoricqende comediespelen ende andere insolentiën by publicatie zullen werden verboden ende het placcaet dienaengaende geëxecuteert".

Zoo konden nu de acta van de synode definitief worden vastgesteld. In de Statenvergadering van 23 Februari 1639 is door den //secretaris van "t lant" voorlezing daarvan gedaan, benevens van de verschillende resolutiën, door de Staten op' enkele artikelen genomen, en ten slotte is voorgelezen en goedgekeurd de acte van approbatie, waarin nog eens in het kort de geschiedenis van het bijeenkomen dezer synode en het arresteeren van hare artikelen door de Staten van Zeeland wordt nagegaan, en waarin aan het slot deze woorden voorkomen: //met dien verstande noghtans, dat hiermede niet en werde verstaen geapprobeert ende geratificeert te zijn alle de acten ende besluyten van de respective synoden, zoo van de jaren 1602

Sluiten