Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(103)

de classis van Walcheren, die, zooals uit het einde van de acta blijkt, na 1638 als synodale classis was aangewezen, omdat Vlissingen de plaats van samenkomst der volgende synode — die evenwel nooit meer gehouden is — zijn zou. Naar de synodale classis was men in Zeeland steeds gewoon alle synodale papieren over te brengen, blijkbaar ook die van vroegere synoden, immers de classis van Walcheren heeft steeds de authentieke acten van alle Zeeuwsche synoden onder hare bewaring gehad. Ze zijn intusschen niet altijd daar gebleven . bij de nieuwe kerkelijke organisatie in de 19de eeuw heeft men al deze synodale stukken van daar naar het archief van het provinciaal kerkbestuur van Zeeland overgebracht.

De acta zijn hierachter geheel volgens bovengenoemd handschrift afgedrukt, maar bovendien zijn daarbij nog enkele andere stukken gebruikt, die thans berusten in het rijksarchief-depot in Zeeland (zie Verslagen omtrent Rijks Oude Archieven 1898, blz. 349). In 1898 werden voor het rijksarchief uit den boedel van wijlen Mr. W. J. Royaards van den Ham een groot aantal stukken aangekocht, op Zeeuwsche synoden betrekking hebbende, daaronder ook twee stukken, bevattende de gravamina van de vier classen van Zeeland, behandeld op de synode te Tholen in 1638 i). Beide stukken zijn blijkbaar af komstig van de gedeputeerden op die synode van de classis van Walcheren. Het opschrift van het eene stuk (Aanwinsten 1898, nr. 29) geeft het duidelijk aan: «Gravamina van de vier classen , gelijck deselve van de 4 classen van Zeelant den classis synodael 3) sijn toegesonden, ende vooreerst van de gravaminibus des classis van Walcheren, doch, alsoo deselve werden gevonden in de classe van Walcheren, soo sijn deselve hier naegelaten ..." In het andere stuk (Aanw. 1898, nr. 28) komen dezelfde gravamina voor, ook die van de classis van Walcheren,

l) Ook immers nr. 29 van de Aanwinsten van 1898 (zie* Terslagen t. a. p.)

bleek bij nader onderzoek dezelfde gravamina te bevatten als nr. 28.

*) Vóór 1638 dus de classis van Tholen.

Sluiten