Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(112)

vergaederinghe in haer eygen saeck , daerover eenige kercke oft particulier persoon tegen haer geschil heeft, sal mogen blyven zitten als judex ende als richter medestemmen, stellende niettemin andere gedeputeerde als actores om haer gewesen vonnis te defenderen; is geresolveert op het eerste, dat jae de gedeputeerde van soodaenigh een classe op sulck een hooger vergaaderingh sullen mogen verschynen als judices om neffens d'andere classen te helpen vonnissen over haere saecke; doch, of die classe derwaerts oock haere actores sal mogen seynden, en is sulx noch niet gedecideert, dewijl de stemmen staecken.

Art. IY. !)

Wat belangt, als een kercke of kerckelijck persoon of yemant anders sigh by het oordeel van eenige classe gegraveert vonde, ende de classe in weygeringe waere haere saeck aen den classem synodael bekent te maecken, soodat een hooger vergaederingh geen kennisse en can nemen van haere swaerigheyt, ende deselve beslisssn, wat in sulcken gevalle te doen staet; is goet gevonden, dat men sal volgen de regulen van de voorgaende synoden, nl. van 1591, art. 28 2), naerder verclaert in synodo Goes. 1597, art. 5 °).

Art. V. 4)

Aaengaende het stemmelijck verschynen der predicanten van de steden in den classe is besloten by eenparigh advijs van alle de classen, dat men sal blyven by den 8en art. Syn. Tholan. de anno 1602 6), soo als die luit.

Art. YI. 6)

Of alle de diaeckenen in het verkiesen van predicanten be-

') Gravamina I, 7.

J) Zie Reitsma en Vak Veen, A. w. V, blz. 21.

3) Zie t. a. p., blz. 39.

4) Gravamina 1, 9.

6) Zie Reitsma en Van Veen , A. w. V, blz. 52.

6) Gravamina 1, 10.

Sluiten