Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(118)

is daervan geenen seeckeren tijt gestatueert, alsoo de stemmen staecken; doch opdat sy haer leven ende studia soo aenstellen, dat sy eens met stichtinge tot den H. Dienst moghten gevoordert worden, sal van wegen desen synodus geschreven worden aen de professoren der H. Theologie, dat het Haere Ëerwaerde gelieve op de stadiën en tcomportement derselver studenten seer nau acht te nemen, ende de kercken van alles rondelijck te informeren.

Art. III !).

Op het publijck predicken van de proponenten is goet gevonden, dat men daerin sal volgen den voet, beraempt in Syn. Ver. Gap. 3 art. 14 2); ende wort also t.selve hun toegelaaten, doch alleen in den tijt, des noots, ten platten lande, ende met voorgaende kennisse des classis.

Cap. VI. Naerder verclaaringe van eenige artijckelen des synodi.

Art. I 8).

Aengaende den 58en art. van den kerckenorden, raeckende de suspensie van de dienaeren 4), de synodus verstaet, dat deselve claer genoech is, ende, wat d ontreckinge van de gagiën belangt, dat sulx niet en behoorde te geschieden , dewijl de straffe der suspensie swaer ghenoech is.

*) Gravamina V , 5.

2) Reitsma en Van Veen , A. w. V, blz. 100.

3) Gravamina VI, 1. Bij dit gravamen is aangeteekend:

„Die van Tolen , verclarende de oorsake van haer gravamen , seyden, dat het was ingebracht, omdat sommighe, gesuspendeert sijnde ende .de gagie behoudende, de straffe van suspensie quamen te wachten, seggende: wlaet se predicken, totdat sy moede sijn ; wy houden doch evenwel onse gagie"; ende oversulckx nopende de verclarynghe, daervan dit artikel spreeckt, het siet op het laetste.

De heeren meenden, alsoo dit gravamen niet alleen spreeckt van schrappen van gagie, mair oick van die te wenden tot een ander gebruick, dat dese sake politiek was, ende tot dese vergaderynghe niet en hoorde, wiert geantwoort, dat het besluyt in desen stont by de kercken, maer de executie by de heeren, oversulkx hier conde gebracht ende verhandelt werden."

4) Zie Reitsma en Van Veen , A. w. V, blz. 26.

Sluiten