Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(119)

Art. II l).

Is verstaen, dat aengaende de snoode practijcken, om yemanden in den dienst in te dringen, den 10en art. Cap. 2 Syn Goes. de anno 1620 3) duydelijck ende strengh genoech is, soodat daertoe niet meer behoeft gevoecht te werden, maer sal in allen dassen gantsch neirstelijck ter exsequutie gestelt werden.

Art. III 3).

Gemerct nu vele jaeren herrewaerts groote swaerigheden ende veel hevige dispuyten sijn geresen over de verschyuinge der gedeputeerde van den E. Magistraat der respectyve steden in Zeelant ende ten platten lande in tverkiesen van de predicanten, ende dat uyt het woort //eenige" in den 3e" art. Syn. Middelb. de anno 1591 *) ontstaen; soo ist, dat dese synodus, om eenmael de oorsaecke der dispuyten wegh te nemen en voor het toecomende eenen vasten ende onverbreeckelijcken voet te beraemen, dienende tot ruste ende eenigheyt der kercke, heeft goet gevonden, dat men voortaen sal volgen dese ordre, t. w. dat tot Goes, Tholen ende Yere met Bergen op Zoom ende Sluys in Ylaenderen, mitsgaaders in all de beslotene steden van Zeelandt sullen vermogen in de verkiesinge der predicanten te verschynen drye gedeputeerden uyt den E Magistraet, tot Ziericzee ende Vlissingen viere, tot Middelburgh vyve 6), sonder dat dit getal sal mogen geëxcedeert

1) Gravamina VI ,'2.

2) Zie Reitsma en Van Veen , A. w. V, blz. 168.

3) Gravamina VI, 3—5.

■1) Zie Reitsma en Van Veen , A. w. V, blz. 16.

») Ten aanzien van het aantal politieke personen te Middelburg is blijkens het bij het 4<le punt van Cap. VI der gravamina aangeteekende nog het volgende verhandeld:

. . . Synodo den 17 April wiert versoeck gedaen van de gedeputeerde der classis van Walcheren, extra-ordinaerlijck afgehouden, om yet den synode te vertoonen, dat haer audiéutie mochte gegeven werden; dese waeren D. Jacobus Hekktns ende D. Melch. Bubsius. Naer consent van instaen sijn binnengecomen de voorscreven gedeputeerde, ende akoo die van Middelburch te voren

Sluiten