Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(122)

met de Paepsgesinde persoonen of andere sectarissen aengaen, dat men de soodaenige sal poogen alvooren te verhinderen door alle mogelijcke persuasiën, tot welcken eynde men oock degene, die tot litmaten aengenomen werden, noch onghetrout sijnde, sal doen belooven geen jock te trecken met den ongeloovigen; edoch, soo sy tegen haer belofte tselve noch comen te doen, sal men haer op de ondertrouw scherpelijck berispen ende bovendien ontrent haer de kerckelijcke discipline oeffenen. Ende, opdat dese notoire inbreucke tegen het gebot Gods te beter voorcomen werde, sal men den Edelen Mog. Heeren Staaten van Zeelant remonstreren , watte merckelijcke onheylen uyt soodaenige allianciën ontstaen, ten eynde Haere Ed. Mog. gelieve tselve by placcate te verbieden, of soodaenigen ordre daerin te stellen, als tot meesten dienst van tlant ende de kercke sal bevonden worden te behooren.

Ende, alsoo men verstaet, dat somwylen de kinderen, uyt soodaenige huwelijcken geprocreert, by de paapen gedoopt werden, selfs tegen danck van de goede parthie, verclaert de synodus in sulcken gevalle de geloovige ontschuldigh; maer om de stouticheit van de ongeloovige parthye in desen te stuyten, sal men de exsequutie van de placcaten, tegen de exorbitantiën der paapen geëmaneert, ernstelijck by den Heeren Staaten versoecken, alsmede sullen d'officieren van haeren plight vermaendt worden 1).

Cap. VIII. Van de discipline.

Art. I2).

Over het stuck van de discipline tegens predicanten, ouder-

lijck soude bestraffen ; IV°. dat men dan oick tegen haer kerckelijcke censure soude houden.

Op het 2. lidt wiert verhaelt by die van der Goes, dat de oorsake van sulck gravamen is geweest, omdat het somwylen by haer gebeurt, dat, soo haest als een kint geboren is, de vader tselfde neemt tegen den danck van de moeder ende gaeter mede by den paep, ende laet het aldaer van hem doopen tegen den danck van de moeder."

') Zie de resolutie van de Staten ten opzichte van dit hoofdstuk hiervóór blz. 101.

2) Gravamina VIII, 1 en 2. Hierbij is aaugeteekend:

Sluiten