Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(129)

dat eenighe kercken in Vlaenderen haerselve poogen af te scheyden van de classe van Walcheren, met dewelcke sy door dauthoriteyt deses staats sijn geassocieert, blijckende uyt den 36en artyc. van de kerckenord. de anno 1591 l), ende alsoo te maecken een vijfde classe van Zeelant, soo sy voorgeven, soo is goet gevonden, dat men dit behoorde tydelijck te voorcomen, omdat het een stuck is van grooten gewighte ende gevolge, waerdoor te vreesen staet, dat die kercken van Zeelant lichtelijck mogten gedemembreert werden; sijn oversulx tot desen eynde gedeputeert D D. Joannes Brandius ende Maximilianus Teellingius met volle credentie, soo aen Sijn Excellentie graaf Willem 2) als aen de respectyve predicanten, om hun te stuiten, dat se sulx op de Generaliteyt niet en versochten , maer wouden met de classe van Walcheren geassocieert blyven, ende, eer die gedeputeerde sich naer Vlaenderen transporteren, sullen sy haer aen den Edelen Heeren Gecommitteerde Eaaden van Zeelant addresseren, versoeckende brieven van voorschrift aen den welgemelten heere graeve, om alsoo de saeck te beter te faciliteren 3).

deren twee gedeputeerde om niet alleen in het particulier hiervan te dissuadeeren de predicanten, maer oick, alsoo hierover een vergaderynghe van Vlaemsche predicanten soude byeencomen den 22 April 1638 , dat sy mede souden binnenstaen om te sien, dat sulckx mochte verhandelt werden, ende sijn daertoe gedeputeert Mr. Max. Teelynck ende Joan. van den Beande , respective predicanten van Schouwen ende Vlissingen."

') Zie Reitsma en Van Veen, A. w. V, blz. 22.

2) Willem van Nassau , halfbroeder van Johan Maubits van Nassau.

3) Zie over den afloop hiervan Bijlage C. Behalve de heide hier genoemde „voorgevallene saecken" is, blijkens het aangeteekende bij Cap. VI van de gravamina, in deze synode nog de volgende zaak voorgekomen:

„Tenselfden daghe (19 April 1638) ... soo heeft D. Samuel Heucherius audiëntie versocht, twelck hem toegestaen sijnde, heeft vertoont, hoe dat hy , gevlucht sijnde uut Duytslant en hem als een ballynck onthoudende tot Leyden, hem ten dienste van Godts kercke aldaer besich hout om door een secreete practique, die hy daertoe uutgevonden hadde, te verclaren sekere duystere plaetsen der heyliger schrift, openende verscheydene secreten der Hebreuscher tale , daertoe hy oick overleverde sijn attestatie , geteeckent by de professoren van Leyden.

Archief 1909. ö

Sluiten