Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(130)

Cap. XII. Van de openstaende dingen.

Art I.

Hoe men best sal voorsien, wanneer de stemmen der elassen — alsoo daer maer viere in Zeelant en sijn — comen te steecken x).

Art. II.

Alsoo in het 2" 2) art. Cap. I wert gewagh gemaect van actoren ende judices, eude het stellen van judices afgehandelt is, maer niet van actores, soo blijft het laetste open.

Art. III.

Hoe lange een classe magh ophouden ende treyneren een saecke, voor haer van een kercke of persoon gebracht 3).

Art. IV.

Hoe lange een student sal moeten verblyven op de academie of by een particulier gheleert persoon, eer hy tot den dienst sal mogen gevoordert worden 4).

Om de lasten der synodale versoecken uyt te voeren sijn gedeputeert D. Philippus Lansbergius, praeses, ende D. Jacobus Buhsius, assessor.

De naeste synode sal gehouden werden binnen de stat van Vlissingen, ende de classis desselven eylants sal de synodale classe wesen ende de papieren met het segel des synodi bewaeren, die haer tot (dien) eynde alhier sijn overgelevert volgens het register, daervan gestelt.

De Edele Heeren Gedeputeerde der Edele Mog. Heeren Staaten van Zeelant, die tot desen synodum sijn afgesonden,

Oversulckx versoeekt hy den syiiodo voor hem te willen aenhouden by de Heeren Staten van Zeelant, dat hem jaerlijckx een honorarium stipendium mochte toegeleyt werden, gelijck die van Hollant ende andere provintiën hadden gedaen. Syne sake is voor gerecommandeert opgenomen, en hebben de gedeputeerde der 4 dassen hem tot een viaticum om nae sijn huys te trecken 25 gulden (toegeleyt). ') Zie hiervóór Cap. I, art. II. a) lees: „3e".

3) Zie hiervóór Cap. VIII, art. II.

*) Zie hiervóór Cap. V, art. II.

Sluiten