Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(135)

9 (lste gravamen van de classis van Tholen).

Off den elffsten artikel des synodi van der Tholen de a° 1602 aengaende het stemmelijck verschynen in de classe niet en behoorde naerder verclaert te werden.

N.B. Zie de Acta Cap. I, art. V.

10 (5do gravamen van de classis van Tholen).

Off de diaconen int verkiesen van de predicanten behooren alle ofte alleen eenighe gedeputeerde te verschynen, ende hoevele.

N.B. Zie de Acta Cap. I, art. "VI.

II. VAN DE KERKELIJCKE DIENSTEN ENDE WAT DIEN AENGAET.

1 (4de gravamen van de classis van Tholen).

Off men den artikel van de diakenrekenynghe te doen niet en behoorde overal eenparich te honden in de kercke.

N.B. Zie de Acta Cap. II, art. I.

& (llde gravamen van de classis van Tholen).

Dewyle bevonden wert, dat de Papisten, als sy haere kinderen presenteeren tot den H. Doop, oft weygeren in de vergaderynge der geloovigen te verschynen, ofte, volgens ons formulier gevraecht sijnde daerop te antwoorden, weygeren tot confusie des formuliers ende der leeraren , die het hun afvragen, ende in somma door het aendryngen, sonderlynghe op de twee laetste vragen, slechts gedrongen worden, soo sy het opnemen tot geveynstheyt tegen haer voornemen; wert gevraecht, wat men tot stichtelijcke voorcommynge van soodanige missusen best sal doen.

N.B. Zie de Acta Cap. II, art. II.

3 (£de gravamen van de classis van Walcheren).

Of men over alle, die gedoopt sijn ende ten doope gebracht worden, naerder opsicht soude connen nemen, als tot noch toe is geschiet.

N.B. Zie de Acta Cap. II, art. III.

Sluiten