Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(136)

III. VAN (DE) LEERE ENDE ONDERWYSINGE IN DESELVE.

1 (8'te gravamen van de classis van Walcheren). Off men niet den Bibel van de nieuwe oversettynghe met

gemeene ordre in allen kercken behoort in te voeren.

N.B. Zie de Acta Cap. III, art. I.

2 (14de gravamen van de classis van Schouwen). Off de nieuwe oversettynghe des Bibels in allen kercken is

ingevoert achtervolgens de resolutie Synodi Nationalis en het octroy van Hare Hoog Mog.

N.B. Zie de Acta Cap. III, art. I.

3 (8de gravamen van de classis van Zuidbeveland). Hoe dat men de nyeuwe oversettynghe van den Bibel met de minste quetse ende ongemack van de gemeente sal invoeren in de publijcke kercken.

N.B. Zie de Acta Cap. III, art I.

4 (13de gravamen van de classis van Tholen). Off het niet dienstich en ware, dat by de synode werde een gemeene ordre beraemt op het examen van de persoonen , die tot lidtmaten der gemeynte werden aengenomen, midtsgaders op den tijt ende plaetse, alwaer het voorschreven examen *) sal geschieden.

N.B. Zie de Acta Cap. III, art. II.

IV. AENGAENDE DE SACRAMENTEN ENDE ANDERE KERKELIJCKE OEEEENYNGEN.

1 (<Jde gravamen van de classis van Tholen). Off men niet en behoorde ten minste in een classe een eenparigen voet te houden soo int doopen van de kinderen als de houwelijcksche bevestynge.

N.B. Zie de Acta Cap IV, art. I.

1) Het HS. heeft: „gravamen".

Sluiten