Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(138)

3 (5de gravamen van de classis van Schouwen).

Hoe lange dat de studenten in de theologie haere studia in academia behooren te vervolgen, ende wat ordre dat men best sal stellen, dat se haer leven ende studia soo aenstellen, dat se daernae met stichtynge tot den heyligen dienst mogen gevordert werden.

NB. Zie de Acta Cap. V, art. II.

4 (9de gravamen van de classis van Zuidbeveland).

Dat eenmael een eynde gemaeckt werde over het verschil aengaende tvierjarich blyven der studenten in de academiën ende het toelaten derselver tot de propositiën.

N.B. Zie de Acta Cap. V, art. II.

5 (7do gravamen van de classis van Walcheren).

Off de studenten publijck mogen predicken ende, soo jae, op wat voet.

N.B. Zie de Acta Cap. V, art. III.

VI. NAERDER VERCLARYNGE VAN EENIGE ARTICULEN DES SYNODI.

1 (3de gravamen van de classis van Tholen).

Off men niet en behoorde naerder te verclaren den artikel

van suspensie l) dergener, die deselve hebben verdient, ende of daerby oock niet en behoorde verstaen te werden de suspensie van gagie ten profyte van degene, dewelcke den dienst doen.

N B. Zie Acta Cap. VI, art. I.

2 (6ll<! gravamen van de classis van Tholen).

Of den artikel des synodi van der Goes art. 10 Cap. 2 2)

Art. 58 van de kerkenordening van 1591 (Zie Reitsma en Van Veen, A. w. V, blz. 26).

!) Zie Reitsma en Van Veen, A. w. V, blz. 168.

Sluiten