Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(141)

eenighe lidtmaten vermaent hebbende over eenighe scbandaleuse sonden, de sake gebracht sal hebben in de classe, hoe lange dan de classis soodanigen sake sal mogen ophouden ende traineeren.

N.B. Zie Acta Cap. VIII, art. II.

4 (10de gravamen van de classis van Tholen).

Alsoo het notoir is, dat door het houden van publike Sondaechsche marctdagen niet alleene veel aertsgierige door dien slommer in haer ongodtsdiensticheyt ende bynae heydensche onwetentheyt werden gestij ft, nemaer oock vele godtvruchtighe, welcke geerne dien dach in heylighe oeffenyngen souden besteden , door dese licentie van de voorseyde in haere neerynghe worden ondercropen, ende daertoe oic worden bespot, jae dat by dese occasie de gemeene neerynghe van de eene plaetse tot de andere nabuerighe plaetse, waer dese disordre meer in swange gaet, comt te divolveeren tot merckelijcke schade van de godtsdiensticheyt tot naedeel der vromen; wert gevraecht, wat middelen men best tot dadelijcke wechnemynghe van alsulcke missusen int werck sal stellen.

N.B. Zie Acta Cap. VIII, art. III.

5 (9de gravamen van de classis van Tholen).

Hoe dat men sal connen weeren het schieten van den papegay op den Sondach, ende insonderheyt het ommedragen van haren St. Bastiaen, ende uuthangen ende voordragen van hetselfde beelt tot schande van de gemeynte ende een vernyeuwinge der afgoderye geheel tegen het placaet van politie, midtsgaders het dryncken van St.-Jacobsschelpe in haer gilde met eerbiet.

N.B. Zie Acta (Jap. VIII, art. III.

6 (3ie gravamen van de classis van Walcheren).

Of men op de reformatie van den Sabbath niet behoorde te letten, opdat alsdan geweert soude moge werden het houden

Sluiten