Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(144)

tractementen der schoolmeesters ten platten lande, alsoo deselve met soodanighe tractementen, als sy nu hebben, niet en connen haere familiën onderhouden; ende oock off niet van wegen desen synodum behoorde by den Raat van State versocht te werden een tractemeut voor een schoolmeester ende voorsanger op tfort St. Anne, in den polder van Namen.

N.B. Over het eerste punt zie Cap. IX, art. VII; van het tweede punt wordt in de Acta geen melding gemaakt.

8 (12'1'* gravamen van de classis van Schouwen).

Of het niet oorboir en ware voor alle predicanten in steden

ende dorpen een staende gagie te versoucken, midtsgaders verbeterynghe van tractementen der schoolmeesters ende voorlesers te versorgen.

N.B. Zie Acta Cap. IX, art. VII.

9 (13Je gravamen van de classis van Schouwen).

Off men niet en behoort een sekere gagie te versoucken voor

dien persoon, die in Vlaenderen tegen de Wederdooperen gebruyckt wert.

N.B. Zie Acta Cap. IX, art. VII.

10 (12ie gravamen van de classis van Tholen).

Datter mocht een predicant commen op Lief kenshouck.

N.B. Zie Acta Cap IX, art, VII.

II (llde gravamen van de classis van Schouwen).

Overmidts daer sware oncosten sijn gevallen in het versoucken van kerckelijcke saken, of het niet noodich en sy specificatie daervan te maken ende remboursement daervan te versoucken.

N.B. In de Acta wordt van dit gravamen geen melding gemaakt.

X. VRAGEN AEN DEN SYNODUM.

1 (4de gravamen van de classis van Zuidbeveland).

Aengaende de poëtische versen ende boucken, die by de

Sluiten