Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missaris zoo bekende Raimundus Peraudi. Zijne levensgeschiedenis hier te verhalen kan natuurlijk onze bedoeling niet zijn; tot recht verstand der zaak brengen wij slechts enkele trekken naar voren. Raimundus Peraudi werd 28 Mei 1435 te Surgères in de diocese Saintes (Xanten) geboren. Hij studeerde aan de universiteit te Parijs en verwierf daar de doctorale waardigheid. Evenals Tetzel, Bomhauer, Arcimboldus en anderen predikte hij den aflaat. Zijne taak was voornamelijk gelden bijeen te brengen voor het herstel van den Dom te Xanten; tevens verzamelde hij groote sommen voor den oorlog tegen de Turken, de barbaren van het Oosten, de ongeloovigen en bestrijders van de Roomsche Kerk. Meer echter dan de gewone aflaat-commissarissen trad hij op den voorgrond; in de geschillen tusschen pausen en vorsten speelde hij een voorname rol. Als deken van het domkapittel te Xanten was hij betrokken bij de uitgifte van eene aflaatbul, waarin door Paus Sixtus IY „per modum suffragii" aflaat aan de zielen in het vagevuur werd verleend. Hiertegen verhief zich eene krachtige oppositie; om deze te breken en de bul te verdedigen schreef Peraudi een tractaat getiteld : „Summaria declaratio bulle indulgentiarum ecclesie Xanctonensis pro reparatione eiusdem et tuitione fldei concessarum". Hij liet dit drukken bij den Hollandschen drukker Jacob van der Meer in Delft'). Herhaaldelijk is dit geschrift in zijn geheel of in gedeelten herdrukt. Ook gaf hij „avisamenta confessorum" uit; wenken voor biechtvaders, hoe zij de biecht moesten hooren om indulgentie te kunnen verleenen. Ten slotte schreef hij nog „modus promerendi indulgentias sacre cruciate quoad tres facultates principales". Deze drie tractaten zijn zonder

1) M. F. A. G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle, La Haye, Nijhoff. 1874, no. 1565.

Sluiten