Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„belijden, dat Christus in den Raad des Vredes van eeuwigheid zich als Borg voor zijn volk gesteld heeft en hun „schuld op zich heeft genomen, evenals Hij daarna door „zijn lijden en sterven op Golgotha het rantsoen metterdaad voor ons betaald en ons met God verzoend heeft, „toen wij nog vijanden waren ; maar dat even beslist worde „gehandhaafd op grond van Gods Woord en in overeenstemming met de Belijdenis, dat wij persoonlijk „deze weldaad alleen door een oprecht „geloof deelachtig worden; waarom de Synode „met ernst waarschuwt tegen elke voorstelling, die hetzij „aan de eeuwige Borgstelling van Christus voor zijne „uitverkorenen, hetzij aan den eisch van eenop„recht geloof, om in de vierschaar der „conscientie voor God gerechtvaardigd „te worden, afbreuk zou doen." ')

Feitelijk wordt hier in het slot het persoonlijk de weldaad der rechtvaardigmaking door een oprecht geloot' deelachtig worden, verklaard of omschreven als een door een oprecht geloof in de vierschaar der conscientie voor God gerechtvaardigd worden.

Hier plaatste de Synode der Geref. Kerken zich dus letterlijk op het standpunt, dat de beteekenis van het geloof ter zake onzer rechtvaardigmaking voor God, eigenlijk hierin bestaat, of altans hoofdzakelijk hierin opgaat, dat wij ons onze rechtvaardigmaking bewust worden. Die beteekenis is dus niet, het recht tot stand komen van de zaak zelf, maar het ons bewust worden er van. Een dégradeering van de beteekenis van het persoonlijk geloof, die tot nadenken stemt.

En bedroeven doet het ons, dat allen zich zoo rustig nederleggen bij dit hier aan één zijde zich plaatsen van de Synode. De ernst der zaak perst ons dit woord uit de pen.

') De spatieering is van mij.

Sluiten