Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtbare kerk, zonder daar iets bij te doen, nog af te doen, dit juist is een prikkel voor de conscientie. Want zoo wordt zijn gevaarlijke toestand in geenen deele voor hem bedekt, maar wordt hem naakt voor oogen gehouden. Want wat heeft iemand voor zijn onsterfelijke ziel aan een enkel lidmaat-zijn van de Kerk in zichtbaren zin? Niets, zoo het hem niet leidt om er door te komen tot de Kerk naar haar onzichtbare en eeuwige heerlijkheid.

Want toch, hoewel de Kerk naar haar uitwendige zijde, op zich zelf, ons nog niet doet zalig zijn, toch is die uitwendige zijde op deze aarde van onwaardeerbare waardij, daarom, omdat zij het middel en de weg is waardoor de Heere zielen ter zaligheid, en tot de Kerk in geestelijken zin geleidt.

Want o, er ligt in waarheid reeds zaligheid in, zoo wij aireede maar uitwendig tot de Kerk behooren. En verschrikkelijk is het, dit te verachten. Want daarmede zijn wij nog niet geestelijk i n de Kerk, maar de Kerk, de Kerk in geestelijken zin, de e i g e n 1 ij k e Kerk, is nabij ons, en nabij ons is het Koninkrijk der hemelen gekomen, en de gelegenheid om in te gaan ons, in het voorbijgaan van duizenden en millioenen, ontsloten.

En nu is het gelijk in een Psalm gezegd wordt: „Hiér, op deze gansche aarde, wordt de rust geschonken! Hier het vette van Uw Huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken." — èlk n.1. die deze gelegenheid en dat aanbod niet veracht.

Ligt in dit aanbod, in deze éénige gelegenheid, aireede geen zaligheid! Zalig, wie deze zaligheid zien, en door het geloof aanvaarden en omhelzen.

Maar is dan de Kerk eigenlijk een heils-instituut ? De Kerk naar haar zichtbare zijde is het groote heils-instituut op aarde en als zoodanig van Goddelijke vinding. Verkeerd wordt het wanneer men de Kerk als zoodanig, aldus gaat definieeren. Ja, ook van de Kerk naar haar zichtbare zijde, zouden wij niet eens willen zeggen, dat dit haar, bij een bepaalde definitie, het éérst in aanmerking komende beteekenis is.

Sluiten