Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvóór komt. Doch hier is nu niet een menschen woord, maar G-oddelijk schijnsel, in zijn vorm, waarin de Ongeziene het tot ons brengt, op het menschel ij k waarnemende en in zich opnemende bewustzijn aangelegd. Op almachtige, onweerstandelijke wijze laat het nu Zijn licht schijnen door de op menschelijke wijze geopende poorte, van het bewustzijn, tot in zijn verborgenste d i e pt e, dringt daar i n met Zijn Goddelijk licht, waarvoor géén duisternis bestand is, en vestigt zich er voor goed.

Dit is niet een wedergeboorte opere operato, of door het op een magische wijze werkende, langs uitwendigen weg komende Woord. Doch zoo is de door ons bestreden werking van den Doop wèl. Het is hier niet een doordringen van de openbaring Gods, gelijk die in den uitwendigen Doop schittert, dóór het bewustzijn dit uitwendige teeken als 't ware in zich opnemende, heen, tot opwekking en versterking van het in de diepte reeds aanwezige werk Gods. Neen, buiten het zien der o o g e n om, en buiten het waarnemende verstand om, geheel buiten de werkzaamheid van het de buitenwereld in zich opnemende bewustzijn om, werkt het uitwendig teeken, door Gods Geest. Gij gevoelt, er zou hier dus zijn een werkzaamheid van het zichtbare teeken, die iets geheel bizonders is!

Dat is inderdaad een b i z o n d e r e werkzaamheid, waarbij het uitwendige, waarin en waardoor de verborgen genade en Geest tot den mensch komt, niet spreekt tot het bewustzijn, en niet behoeft te spreken. Het teeken doet hier niets, is hier ais zoodanig feitelijk onnut. Het moge misschien nog zijn voor de omstanders of de familie; maar voor den persoon zelf doet het teeken, zijnde een afbeelding of prent van het geestelijke, en als zóódanig verkondiging er van, niets, niets in zijn eigenlijke of hoofd-werkzaamheid als sacrament. Want immers Gods Geest bedient zich hier bij den eigenlijken persoon dien het aangaat, niet van het teeken als zoodanig, en behoeft het niet. Of in elk geval kan men zeggen: het teeken werkt hier altans wat betreft den persoon dien het

Sluiten