Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over dit punt zeggen wij pag. 125 van de „Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, Eisch des Doops?": „Maar als wij „door het geloof den Doop onzer kinderen leeren beschou„wen en kennen als een teeken van Verbond en Wedergeboorte, en bepaaldelijk ook als een waarteeken of zegel „daarvan, dan krijgen wij van Gods wege door Zijn Geest „in ons de vaste, onbedriegelijke verzekerdheid, dat hun „wedergeboorte bij God vaststaat, en dat de Heere er voor „zal zorgen."

Daar hebt gij het hinderlijke zich terugtrekken op „het terrein van het subjectieve"! Dat is toch gehéél iets anders, dan het bij den Doop onderstellen, het ónder den Doop eenvoudig stellen, van de wedergeboorte, — en dan zeggen met de Friesche Kerkbode, dat nu Christus bij den Doop present was en deed wat menschen niet doen kunnen, en alzoo de aanwezige genade versterkte. De wedergeboorte en het geestelijk gedoopt zijn, worden hier eenvoudig aangenomen. Maar op ónzen weg wordt tot de wedergeboorte door het geloof opgeklommen, en dus met het bewustzijn van wedergeboren te z ij n geenzins begonnen.

Niet de aangenomen wedergeboorte. maardeChrist u s, moet de toevlucht van een arme, schuldige ziel zijn.

Hier hebt gij dan nu de door velen zoo beminde, en gezochte objectieve werkelijkheid en zekerheid, tegenovergesteld aan de o. i. veel meer te vertrouwen zekerheid die door het geloof verkregen wordt. Die beweerde „objectieve werkelijkheid en zekerheid" is dit werkelijk niet. Maar die door het g e 1 o o v i g aangrijpen en omhelzen van Verbond en Sacrament, is dit juist wèl. Zie maar Hebr. 11. „Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een b e w ij s der zaken die men niet ziet. Want dóór het geloof, hebben de ouden getuigenis bekomen. Zóó is het. Door het geloof verstaan wij, en weten wij; en hebben wij licht in de duisternis die op de wereld door de zonde in en rondom ons heerscht. De weg der kennis is voor ons het geloof, het geloovig omhelzen, van hetgeen God zegt en geeft, het geloovig zien en aannemen.

Sluiten