Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Dr. A. Kuyper zag hoe „de Gereformeerde Theologie als zoodanig reeds sinds het midden der vorige (18do) eeuw den slaap der tragen sliep". Hij heeft haar daarom „weer wakker willen schudden en in rapport brengen met het menschelijl: bewustzijn, gelijk het zich aan het einde der 19de eeuw ontwikkeld heeft.'''' (Encyclopaedie. Voorrede).

Ten onrechte heeft de Gereformeerde Theologie niet voldoende gelet op de volle werkelijkheid des levens, maar zich als in een hoekje teruggetrokken. Ten onrechte heeft het steeds gegolden dat eigenlijk alleen de Dogmatiek Theologie was. Het veld der Theologie is veel uitgebreider. Zij moet staan in het volle licht des levens. Het menschelijk bewustzijn van het einde der 19de eeuw verschilt te zeer van dat der 17de en 16de eeuw, dan dat de Gereformeerde Theologie zou kunnen blijven die zij was. In verschilleud opzicht hebben de Yaderen ons een verkeerde leer overgeleverd en vooral de in populaire kringen gangbare geloofsstellingen eischen dringend herziening.

Er is geen reden om zich vijandig te plaatsen tegenover alle wereldsche wetenschap. Ook zij is onderdeel van Gods Schepping en in den Raad Gods voorzien. De christen heeft het te begrijpen dat de wereld meevalt en het tot zijne beschaming te erkennen, dat de Kerk tegenvalt.

In de Godgeleerdheid is men sinds geruimen tijd het spoor bijster, zegt Kuyper. Er is een tijd geweest dat de Godgeleerdheid was de wetenschap omtrent God, die men kende uit de Openbaring in Schrift en Natuur. In protestantsche kringen raakte het object der Theologie langzamerhand zoek. Het bondgenootschap van Theologie en Wijsbegeerte werkte dit ten zeerste in de hand. In vele tegenwoordige stelsels is het voorwerp, daj door den theoloog bestudeerd wordt dan ook niet meer God, maar of de christelijke kerk of de godsdienstige mensch. Dit standpunt nu is verkeerd. Theologie is, naar haren aard,

Sluiten