Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yeheel den Pentateuch gelijk hij thans voor ons ligt, te boek zou hebben gesteld, wordt nergens in de Schrift beweerd en wordt door den titel van „Mozes en de Profeten (Luc. 1631) allerminst ondersteld. Men dient echter aan te nemen dat de stoffe voor den Pentateuch van Mozes afkomstig is. Zelfs de voorstelling alsof Deuteromonium eerst later in dezen vorm ware terneergeschreven, stuit niet op het testimonium Spiritus Sancti af, mits maar vaststa, dat de bronnen waarnaar het bewerkt is, deugdelijk waren."

Van de uitlegging der Schrift geldt het met grooten nadruk, dat zij vrij zij. „De Exegese geeft de algemeene, objectieve vertolking niet van de Schrift als eenheid, maar van de Schrift in haar deelen. Uit dat eigenaardige van haar taak vloeit voor de Exegese rechtstreeks haar vrijheid voort, een vrijheid, die ongetwijfeld een zeer ernstig gevaar met zich brengt... maar die niettemin onverkort moet gehandhaafd. Niet de geïnstitueerde Kerk exegetiseert, maar de wetenschap in de organische (onzichtbare) Kerk en daarna moet de Kerk als instituut het verantwoorden wat zij met de resultaten dezer wetenschap doet.... De Exegese moet geheel vrij blijven, opdat ze werken kunne op eigen verantwoordelijkheid." Nooit mag een exegeet, terwille van zijn belijdenis een verklaring afgeven, die niet uit zijn tekst werd genomen, maar er van buitenaf in werd gedragen, zelfs waar de Dogmatiek besluit, dat zulk een tekst geen andere dan een bepaalde verklaring kan hebben (Ene. III bl 114. 115).

Tegen de allegorische Exegese dient gewaakt. De meening, dat in elk Schriftwoord een dieperen zin schuilt is foutief en geheele scholen van exegeten zijn van deze fout het slachtoffer geworden. Men vrage naar de bedoeling van den schrijver. Van de H. S. als geheel genomen is onbetwistbaar waar, dat zij meervoudige strekking heeft, maar een meervoudige schriftzin op losse woorden toe te passen is ongeoorloofd (ibid. bl. 118).

Wat de geloovige op grond van dezen dubbelen grondslag, de Wedergeboorte en de Openbaring, aanneemt is uitgedrukt

Sluiten