Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar zij zijn geboren uit onvergankelijk zaad, uit Gods eeuwig en blijvend "Woord (1 Petr. 1 23). Zij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken (Eph. 2 10). Zij zijn uit Geest geboren (Joh. 36), zij zijn een tempel Gods en de geest Gods woont in hen (1 Oor. 316). Ik leef niet meer, ik ben niet Chr.''gekruisigd, zegt Paulus van zijn ouden mensch. Thans leeft niet meer mijn „ik", maar Christus leeft in mij (Gal. 2 20).

Deze plaatsen zijn talrijk en duidelijk genoeg. De wedergeboorte is een nieuwe schepping. Het is een proces, dat in het bewuste leven des menschen plaats grijpt. Wanneer K. schrijft (Gem. Gratie II 208) dat volgens de H. S. de wedergeboorte reeds in den moederschoot kan plaats grijpen, tast hij mis. Wanneer liet in het O. T. van Jeremia heet (Jer. 1 5), dat Jahve hem reeds voor de geboorte had geheiligd en tot profeet bestemd, is daar geen sprake van de palingenesie. Dit begrip komt in het O. T. nergens voor. De geest Gods, die zich met profeten bekleedt,'maakt hen niet tot nieuwe menschen of herschept hen zelfs niet. Gods geest grijpt hen en laat hen los, naar gelang het God behaagt. Bij de wedergeboorte, die alleen in het N. T. voorkomt, is de mensch blijvend anders geworden.

Het gaat niet aan op alle wedergeborenen toe te passen wat het O. T. zegt van zeer enkele organen, waardoor God zich openbaarde, want in het O. T. is de belofte nog niet verkregen , is Christus nog niet verschenen en is het geboren worden in Christus, volgens de Schrift zelve, uitgesloten. „Deze allen (zegt Hebr. II39 sprekende van de geloovigen van het O. T.) hebben door het geloof getuigenis gehad, maar zij hebben de belofte niet verkregen; alzoo God wat beter over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden."

Moet de leer van dr. Kuyper derhalve als onschriftuurlijk worden verworpen; zij is ook ongereformeerd. Volgens hem toch is de palingenesie geen nieuwe schepping, maar een herschepping en kan van een eigenlijk nieuwen mensch geen

Sluiten