Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opkwam in een wereld, die meer in het verbeeldend dan in het denkend vermogen van ons bewustzijn haar kracht vond en dat uit dien hoofde de Schriftuur veel meer aesthetisch als kunstproduct, dan critisch als denkproduct is te waardeeren"; of als elders (bl. 58) de taak der bijzondere canoniek ligt in het duidelijk maken „op wat wijs de sporen der inspiratie in boek der. Schrift zijn te ontdekken.'" Wanneer op dit gebied geleeraard wordt dat het gebruik van bronnen, eigen onderzoek , herinnering, nadenken en levenservaring door de theorie der organische openbaring wordt erkend, heeft men niet met een onschuldige verklaring te doen, die zich grondt op het onderzoek, dat naar Luc. I1, aan het Lucas-Evangelie ten grondslag zou liggen, maar hier wordt heel wat meer binnen gehaald dat de aloude volstrekte (roddelijklieid der Schrift verloochent.

i

Tot soortgelijk oordeel leidt een beschouwing over de wijziging die Kuyper in de leer der praedestinatie aanbrengt. Het Besluit breidt hij uit van een Besluit tot Verkiezing tot een Raad of ook wel Besluiten, waarin het geheele wereldverloop, niets, niets uitgezonderd is voorverordineerd.

Dit wijsgeerige determinisme, zooals het buiten het erf der palingenesie zou heeten, is aan Schrift en Belijdenis vreemd. Of het de nawerking is van den hoogleeraar Scholten op den student der Jieidsche Hoogeschool ? Zeker is, dat de Voorverordineering in de Schrift alleen in verband met de Verkiezing voorkomt. Ef. I4 v='- wordt de gedachte uitgesproken, dat God de Christenen vóór de grondlegging der wereld tot heiligen heeft verkoren. In verband hiermede spreekt dat gedeelte der Dordtsche Canones dat over de Praedestinatie handelt over dit leerstuk alleen als over een, dat op de Verkiezing tot zaligheid betrekking heeft.

De Schrift weet niets van eene praedestinatie, waarbij het wereldbeloop tot in afle bijzonderheden reeds voor de Schep-

Sluiten