Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeene voorstelling," die Kuyper zoo menigmaal bestrijdt, hier gansch anders oordeelt, dan dr. K., die verklaart dat de Kerk geen heilsinstituut is. Hij zegt zelf dat deze gemeene voorstelling, niet pas van onzen tijd is, maar reeds eeuwen terug in de Christelijke Kerk indrong en heerschappij voerde. Door de leer der wedergeboorte te ontwrichten wordt K. genoodzaakt het kerkbegrip te herzien — maar hij doet dit niet, zonder voor den naderen toeschouwer in strijd te komen met wat de Gereformeerde Theologie in de Belijdenis heeft vastgesteld. De Kerk is bij hem voor 's menschen zaligheid geheel overbodig. „De Kerken zijn niet de van God verordende instrumenten, waardoor aan den zondaar het innerlijk wezen der zaligheid toekomt." Terecht zegt het spreekwoord : de uitersten raken elkaar, hier geven dr. Kuyper en het „moderne ongeloof" elkander op broederlijke wijze de hand.

„De Kerk valt tegen, de wereld valt mee." De wetenschappelijke resultaten, de maatschappelijke instellingen, de ontdekkingen op allerlei gebied, zij zijn niet uit den Booze.

^ an welk een beteekenis dit is ziet men, wanneer men zich herinnert hoe van geloovige zijde de vaccinatie en het verzekeringswezen als verdoemlijk werden afgewezen. Nog niet zoo lang geleden was het „onvroom" zich te verzekeren of te laten inenten, volgens Kuyper is het echter onvroom het niet te doen. De Rijksverzekeringsbank, die voor 50 jaar gegolden zou hebben voor een monument van den geest des ongeloofs, voor een doemwaardige instelling, werd voor menig antirevolutionair een zeer welkom onderdak. Daar zijn in uithoeken nog, die van de „nieuwe leer" niet gehoord hebben en die vaccinatie en verzekering werken des duivels achten. Tegen hen richt Kuyper zjjne uitvoerige betoogen, die de middelen der Gemeene Gratie aanprijzen. Door de gemeene gratie ontstaan, mag het kind der particuliere gratie ze achten en gebruiken. Hij is daartoe zelfs verplicht. Men zou het bijkans niet gelooven, dat de uitvoerige uiteenzettingen, waarin

Sluiten