Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over alle dingen, en dat de gemeente Zijn lichaam is (verg. Efez. II : 20—22). In hoofdstuk IV : 11, dat deze Christus sommigen gegeven heeft tot herders en leeraars, en voorts vs.

12—16, waartoe dit geschied is

Men zou zeggen, „nog al duidelijk".

En wat doen nu die herders en leeraars? t ij dragen de macht hun door dat Hoofd tot een bepaald doel gegeven, n. m. tot opbouw van Zijn lichaam, tot de eenigheid des geloofs (vs. 12, 13), eene macht waarover ze geen beschikking hebben, waarvoor ze verantwoordelijk blijven, over aan engelen uit hun midden, met een bepaald mandaat, aan eene niichting zoo kunstig samengesteld, dat er van gemeenschap der heiligen, van onderzoek der Heilige Schrift geen sprake meer kan zijn — en men op zijn best alleen nog als aanklager der broederen kan optreden.

Men heeft het woord: God beware ons voor een orthodoxe synode, voor jaren door mij gesproken, onthouden, maar nog zijn de oogen er niet voor geopend. Sedert meer dan 18 jaren heb ik geen deelgenomen aan de stemming voor de classicale vergadering, maar van het oogenblik af, dat God mijne oogen hiesvoor heeft geopend, heeft niemand, — ik zeg niet alleen, geen enkelen voetstap gezet op mijn weg — maar dit zelfs begrepen. 1. Ik geloof eene heilige, algemeene, christelijke kerk.

Ce n cot pas jurestgros. Alsof wij dit niet geloofden, zegt ge. Wie onzer waagt dit tegen te spreken?

Ik denk er ook niet aan u zooiets na te geven, evenmin als ik er aan denk te veronderstellen, dat de reformatie ons eenen nieuwen bijbel gegeven heeft, of zelfs den brief aan de Romeinen en Galaten ontdekt heeft. Dat niet! Maar ge hebt er voor gezorgd uwe belijdenis zóó in te kleeden in uwe geloofsleer, met uwe „onzichtbare" en „zichtbare" ja „geïnstitueerde kerk", dat de vreeselijke werkelijkheid met hare -anen en -isten hiermede niet kon vloeken. En indien gij separatisten zijt in

Sluiten