Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar zal ik dan moeten verschijnen!

God gebruikte dat sterven, om dien zoon tot zich te brengen. Ziet ge, zoo kan het zijn.

Maar als die echtgenoot nu geen lust heeft om zijn feest hier in de kerk te vieren — het spijt me wel, want ik zou hem heel gaarne iets gezegd hebben — dan begrijp ik dat, want het is eenvoudig de gewone opvatting van den godsdienst. Dat is de zonde van de menschen tegenover den hoogen God, dat ze denken: God is een tyran, en de christenen leeren dat maar al te veel aan de goddeloozen. Zij zijn door hun leven vaak de schuld, dat men niet verstaat: dat „Zijn geboön ons tot Zijn liefde wekken."

Maar M. H. laten wij komen tot de lessen van den Heere Jezus, die in onzen tekst liggen opgesloten, en zingen we vooraf uit gezang 19 vs. 5 en 6.

II en III.

M. H! Ge zoudt misschien geneigd zijn te zeggen: ook als het over de wet gaat moet men natuurlijk zijn verstand gebruiken. Het spreekwoord zegt immers: nood breekt wet! en de Schrift leert: de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.

In het dagelijksch leven komt wat men gezond verstand pleegt te noemen den mensch gewoonlijk op de een of andere wijze bij het toepassen van wetten en verordeningen te hulp, zoodat door den mensch zelf de billijkheid naast of in het recht wordt betracht en dwaasheden vermeden worden.

Niemand waagt het ongeroepen eens anders huis binnen te dringen. Indien hij het doet komt hem dit op straf te staan. Maar indien gij mocht bemerken, hoe dan ook, dat onze koningin gevaar dreigde, dan zoudt ge geen oogenblik aarzelen om door te dringen tot zelfs de slaapkamer van het koninklijk paleis.

Eenige dagen geleden is te Quatre-Bras een gedenkteeken onthuld voor drie nederlandsche officieren, die daar indertijd, tegen het

Sluiten