Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles gegeven; van allen boom des hofs mocht hij eten, uitgenomen van dien eenen boom, die in het midden van den hof was, de boom der kennis des goeds en des kwaads.

Ach, waarom? Is de gedachte nooit bij u opgekomen: waar geen wet is, daar is geen overtreding: indien God dat verbod niet had gegeven zou het zooveel beter voor ons thans gevallen geslacht zijn geweest? Bij mij helaas! wel, en ik wist niet, dat zich juist daarin de zonde openbaarde.

Waar geen wet is, is geen overtreding (Rom. 4 : 15), „derhalve" is thans overtreding een gevolg van de wet!

Luther zeide in een ander verband: „uw ergo (uw„derhalve") is een zot!" Dat zou men hier ook kunnen toepassen.

Een paradijs zonder gebod, zou zijn geweest een paradijs voor wat Zola noemde: „la béte humaine," een dier mensch, een mensch, die aan eten en slapen genoeg heeft, plezier maken misschien er nog bij!

Maar dat gebod is het beste, wat God den mensch gegeven heeft, want daarmede heeft Hij zichzelf bekend gemaakt als zijn koning, zijn weldoener, zijn heerscher; en de eenige weg, waarop hij het eeuwige leven kon krijgen, was de weg van geloof en gehoorzaamheid, dat kon niet anders, dan juist door dat gebod.

Zoo was het met het vierde gebod, en met alle andere geboden tot het laatste toe.

God heeft er wat aan, om zoo te zeggen, of gij die dingen al doet of laat. Ze zijn om uwentwil gegeven en dat is de eenige weg om het hoogste voor u te hebben: God te kennen, Hem te gehoorzamen, met Hem in eeuwige zaligheid te leven.

Christus eert God in Zijn wet, als Hij de farizeesche opvatting omkeert, en het gebod niet naar de letter, maar naar het doel der wet verklaart.

De mensch gemaakt om den sabbat? Neen!

De sabbat is gemaakt om den mensch.

Dat ondervindt de loondienaar, als die dag den stok neemt

Sluiten