Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te gevoelen, om, als de school uit is, zoo spoedig mogelijk het ouderlijk huis uit te vliegen, en zoo laat mogelijk thuis te komen, als 't kan of mag. Ze hebben nauwkeurig acht te geven op andere kinderen, en hoe deze door hunne ouders worden behandeld, een voorbeeld te nemen aan goede en slechte opvoeders, na te gaan waarin het toch zit, dat die jongen zooveel netter voor den dag komt dan de hunne; waarom dat meisje beleefder is, en de kinderen van die eenvoudige menschen zich zoo welvoegelijk gedragen, waar ze zich ook bevinden.

Bij ernstig onderzoek, hoe andere vaders en moeders het aanleggen, kan o zoo veel worden verholpen, vaak met eenvoudige middelen. Hoeveel wordt er tegenwoordig niet gedrukt in boeken en tijdschriften voor onderwijs en opvoeding, en hoe weinig wordt er van door de meeste ouders gelezen. Heel wat lectuur van veel minder beteekenis kon worden vervangen door kleine geschriften, een paar maand- of weekblaadjes, waarin op populaire wijze, niet werd betoogd, maar veraanschouwelijkt, hoe men kinderen moet leeren kennen, behandelen, vormen en brengen onder een heilzame tucht.

Eén pakkende, uit het leven gegrepen schets, hoe men het met een onhandelbaren of minderen snuggeren jongen of een nuffig meisje moet aanleggen om een heerlijke vrucht te zien, is van meer waarde voor de ouders, dan tal van zielkundige vertoogen, die, hoe schoon en waar op zich zelf ook, öf niet begrepen, öf ongelezen ter zijde gelegd worden.

Den ouders gaat immers het wel en wee hunner kinderen ter harte, welnu, daar deze zoo'n groot gedeelte van den dag op school doorbrengen, behooren de ouders ook het schoolleven der hunnen mee te leven, kennis te nemen van wat deze leeren, wat ze hooren in school.

Handelend hebben die ouders op te treden in betrekking tot wat het schoolleven betreft.

Zij, die dezelfde levensbeschouwing hebben en zich bij belijdenis, huwelijk en doop van harte hebben verbonden om den Heere te dienen en hunne kinderen te leiden in den weg des Verbonds, ze hebben zich te vereenigen om een school te bezitten, waarin ze hun kroost met vertrouwen eenige jaren kunnen doen vertoeven. Ik bedoel niet maar een vereeniging om een

Sluiten