Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

School te bouwen en te onderhouden, en daarmee uit. Neen, ze moeten als leden een werkzaam aandeel nemen in het leven dier vereeniging. Als er vergadering is, behooren zij er te zijn, om deel te nemen in de besprekingen, de overleggingen, de besluiten der vergadering. Dat alles moet hen persoonlijk aangaan, 't Is voor hunne kinderen. Als het vereenigingsleven bloeit en de school er de gezegende vruchten van plukt, moeten zij daarin deelen; als het vereenigingsleven kwijnt, het schoolleven al trager wordt en de resultaten van het onderwijs verminderen, dan zijn zij er niet af met een klacht over de onderwijzers of een ontevreden gemor over de bestuurders.

't Zijne hunne kinderen, om wie het gaat, 't is hun school, welker wel of wee in 't geding is. 't Is hun plicht, elk in zijn kring mede te werken aan het welzijn, den bloei en de opgewektheid der schoolvereeniging. Hun plicht om tegenwoordig te zijn, als er mannen gekozen moeten worden, die als bestuursleden eenige jaren zitting zullen hebben om de belangen der school voor hen te behartigen, wat ze elk persoonlijk toch niet kunnen doen. 't Komt er immers in de eerste plaats niet op aan, dat mannen gekozen worden, die ook wel eens een plaats der eere willen innemen, of die uit kerkelijke of andere overwegingen een plaats wenschen in het Schoolbestuur, maar allermeest dat ze verstand hebben van de dingen en niet minder — dat ze zelf in eigen gezin toonen, gaven te hebben ontvangen om hunnen kinderen een opvoeding te geven, die een eere is voor Kerk en Maatschappij.

Het meeleven met de schoolvereeniging moet als een plicht, maar tevens als een genot kunnen worden beschouwd. Daarvoor hebben zij te zorgen, die aan de vergaderingen leiding moeten geven. De klacht over het weinig bezoeken der samenkomsten is een aanklacht tegen hen, die aan de ouders een convocatie-biljet durven zenden met de weinig opwekkende mededeeling: Rekening en verantwoording van den penningmeester. Verkiezing van 2 bestuursleden, die aftreden, maar terstond herkiesbaar zijn. Sluiting. Welk vader die van den vroegen morgen tot den avond in drukken of inspannenden arbeid was, heeft nog geestkracht of plichtsgevoel genoeg om zich te kleeden, den gezelligen huiselijken haard te verlaten, en een wandeling te maken naar een

Sluiten