Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie onderwerpen worden behandeld, de belangstelling blijft levendig, en velerlei onderwerpen worden punt van overdenking en bespreking in huisgezin en gezelschap.(*)

Alleen — de ouders moeten er zijn en de onderwijzers zonder uitzondering. De leiding dier vergaderingen moet in goede handen zijn, zoodat alle persoonlijkheden worden geweerd. Zoo geven de samenkomsten der ouders met de onderwijzers gelegenheid tot vrije bespreking van het wel en wee der school, het leven der kinderen in huis en op straat, hunne belangen voor heden en toekomst.

Uit den aard der zaak zijn de onderwijzers de aangewezen personen om de lezingen te houden of de onderwerpen te behandelen. Zij staan er midden in. In hunne schoolvergaderingen vinden ze stof te over voor steeds nieuwe, frissche onderwerpen. Goede afwisseling brengt het tentoonstellen van opstellen, teekeningen, taalschriften, brieven en kaartjes met handwerken der meisjes, waaruit de ouders zien, wat er op school gebeurt, wat immer de belangstelling wekt of verlevendigt.

Er komt zoo gelegenheid tot nader kennismaking tusschen onderwijzers en ouders, kans tot meerdere waardeering, uiting van tevredenheid en onmerkbaar maar zeker komt dat alles ten zegen voor de jeugd, die daar thuis zoo zorgeloos sluimert en droomt van gansch andere dingen, maar die op Iateren leeftijd zeker met dank aan God herdenken zal, welk een zegen school en huis in bond voor hun leven is geweest.

De Besturen. Meer dan vroeger behooren de besturen zich rekenschap te geven van hun taak. Het beheer en de administratie nam eertijds grootendeels hun zorge in. Thans roept de geheele schoolorganisatie hen op, om zich ernstig af te vragen, wat hebben we te doen, om de school en de ouders zoo te doen samenwerken, dat de alzijdige ontwikkeling worde bevorderd, en het schoolonderwijs dienstbaar gemaakt aan eene gezonde, Bijbelsche opvoeding. Staan school en huis met elkander in goed verband, dan moet er een tusschenschakel zijn, die als vanzelf uit het vereenigingsleven opkomt. Welnu, die tusschenschakel is het Bestuur. De leden er van worden door de ouders aangewezen er voor te zorgen, dat de school zoodanig wordt ingericht, dat

(*) Zie Bijlage,

Sluiten