Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eiken leerling bezoeke. Gebeurt dit alleen, als 't hoognoodig is, omdat iets treurigs voorviel, dan is de onaangename zijde van zulk bezoek te groot om gunstig te werken voor 't geheel der opvoeding; maar als de onderwijzer zoo nu en dan binnentreedt als vriend, als deelnemer, als belangstellende, dan is er warmte, hartelijkheid, dan wordt met gemakkelijkheid gesproken over het wel en wee der kleinen, over kindervreugde en kinderrampen; dan wordt wederkeerig raad gevraagd en advies gegeven; de kinderen gevoelen zich vereerd, de ouders gesterkt in hun vertrouwen, en de minzame handdruk bij het afscheid gloeit warm na bij den onderwijzer, die met vernieuwde opgewektheid huiswaarts keert onder het heerlijk gevoel van geplaatst te zijn in een wel niet gemakkelijken, maar eervollen en beteekenisvollen arbeid.

Of dat huisbezoek nitvoerbaar is? Zeer zeker, als èn onderwijzers èn ouders het hoognoodige en wenschelijke er van inzien en elkander er toe opwekken. De onderwijzers moeten niet belast worden met bovenmatigen arbeid. Hun inkomen moet zoo zijn, dat ze van hun schoolarbeid kunnen leven, dat het onnoodig is, buiten hunne schooluren en den noodigen tijd voor vakstudie, door allerlei bijverdiensten hun budget zoo te versterken, dat ze in hunnen stand kunnen meeleven. ■' Hoeveel onderwijzers onzer scholen b.v. moeten thans hunne avonduren en vrije middagen gebruiken voor de opleiding van kweekelingen tot onderwijzers. Dat is niet hun taak, maar ligt voor rekening der plaatselijke schoolvereenigingen. Als eenmaal in elk centrum van Christelijke scholen is geplaatst een goede kweekschool, met een groot aantal beurzen, door de samenwerking der ouders beschikbaar gesteld, waar ook de gegoede burger en boer zijn zoon laat opleiden voor de eervolle betrekking van onderwijzer, dan kan de opleiding eerst goed worden, en behoeven zoovele onderwijzers na hun dagtaak niet meer zoovele uren te gebruiken voor de opleiding, en die vrijgekomen tijd komt ten goede aan de studie voor hun vak en — huisbezoek.

Dit behoeft trouwens niet ?oo uitgebreid en tijdroovend te zijn. Als de onderwijzers eenmaal per week een huisgezin, waaruit kinderen in hun klas zijn geplaatst, bezoeken, dan komen ze gemakkelijk rond om aan het einde van het jaar ook hierin met voldoening te kunnen terugzien. En als ze in

Sluiten