Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne driemaandelijksche schoolvergaderingen daarvan verslag doen, dan kunnen hunne bevindingen door allen worden ter harte genomen, en gezegend werken voor onderwijs en opvoeding.

Ook omgekeerd kunnen bezoeken van ouders bij den onderwijzer hunner kinderen ten goede komen aan hunne gemeenschappelijke taak. Welk onderwijzer zou niet met blijdschap in zijn huis of op zijn kamer ontvangen een vader of moeder, die komt informeeren naar gedrag en vlijt en vooruitzicht van hunne kinderen, of komt raadplegen over beroepskeuze of een te gebruiken tuchtmiddel? Als ieder gevoelt, het gaat niet om te critiseeren, maar om het welzijn der jeugd, dan geeft zulk bezoek samenbinding, samenwerking en vertrouwen.

Ook de school wordt te weinig door de ouders bezocht. Neen, geen dagelijksch bezoek wordt hier bedoeld, dat zou te storend werken op den goeden gang der zaken.

Maar bij gelegenheid van een openbare les, als daar niet wordt gepronkt met wat uitstekends, maar gewoon onderwijs wordt gegeven ten aanhoore en ten aanschouwe van de ouders, als daar getoond kunnen worden de schrijfboeken en taalschriften, de brieven en kaartjes en teekeningen, de handwerken van de meisjes, als de ouders eens kunnen zien waar hun meisje zich dagelijks bevindt, waar hun jongen geregeld zit, als hij zoovele uren uit hun oog is, dan gevoelen ze weer eens goed, dat is niet de school, maar onze school, dat zijn onze onderwijzers, — en de samenbinding van ouders en onderwijzers wordt hechter, het vertrouwen wint, er komt vastheid in de schoolorganisatie, de geestdoodende sleur, die kanker van alle werk, vooral van den schoolarbeid, wijkt. De ijver der onderwijzers wordt aangevuurd; ze weten, ze arbeiden niet vergeefs; ze staan niet alleen in hun moeielijk werk, ze hebben steun door waardeering, behouden wakkerheid door controle, en de ouders zien het, hoe hunne school niet is een noodzakelijk kwaad, maar een rijk geschenk, door 's Heeren genadige beschikking hun gegeven om mede te arbeiden aan de taak, hunne kinderen op te voeden in de vreeze en vermaning des Heeren.

Zoo ontstaat de schoolgemeente, waarop reeds wijlen Dr. W. v. d. Bergh doelde, bij zijn toen niet geslaagd doch niet ver-

Sluiten