Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk voor geruimen tijd. De jongen moet nog praten leeren, want hij kan menigen letter nog niet uitspreken. Hij leerde nooit zijne gedachten op eén punt bepalen; nu zit hij verstrooid te kijken en moet nog leeren opmerkzaam te zijn en op te letten. De enge kring zijner begrippen dwingt den onderwijzer vooreerst in een klein cirkeltje te loopen. Hij zit wel voor een lei, maar weet er nog niets op te maken, niet eens een popje met houterige armen en beenen. Hij verveelt zich dus deerlijk, en als de eerste schooltijd geeindigd is, loopt hij als een gejaagde naar huis, om schreiend in Trijntjes armen te vallen, tot de babbelaarspot hem weer terug brengt in zijn eigen klein, benepen wereldje.

Waarde Moeders, ik ben aan 't einde van mijn taak. 'k Heb de neefs van de baker naar de schoolbanken gebracht. Hoe gaarne gunde ik u een blik op den weg door de zes klassen, hoe Heintjes Gerrit leerde en speelde en zong, met eén woord, leefde in de school, en Trijntjes Gewwit van de eene klas naar de andere moest worden opgestuwd en als achterblijver in elke klas den arbeid der onderwijzers meer dan verdubbelde. Tien tegen een dat Gerrit in de hoogste klas een sieraad is, eer Gewwit een niet onwaardige plaats in de middelklasse inneemt.

Ter overweging en bespreking bied ik u ten slotte het volgende tweetal gedachten aan:

le. De opvoeding der kinderen in de eerste vijf levensjaren moet ten doel hebben, en er dus stelselmatig op aangelegd zijn, om hen rijp te maken voor het schoolleven, dat hen wacht.

2e. Ten behoeve van ouders, die een groot gezin en geen voldoende hulp hebben, behoort er aan iedere Christelijke school verbonden te zijn een goede voorbereidingsklas voor kinderen van 3 a 4 tot 6 a 7 jaar. Deze klas staat onder toezicht van het Hoofd der school en wordt geleid door eene degelijke, ervaren onderwijzeres, die uit liefde tot haren Heiland de lammeren weidt, door gedeeltelijk de taak over te nemen van moeders, welke door gebrek aan tact, maar meer nog door gebrek aan tijd, de kleinen niet behoorlijk kunnen verzorgen en voorbereiden voor hun toekomstig schoolleven.

Sluiten