Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoel is er door bewogen. En toch zal het goed wezen, wanneer we thans kracht zoeken, om ons gevoel te bedwingen, en we elkander sparen. De ontlading van ons gemoedsleven kan zeker wei eens verlichting schenken, maar ze bouwt ons niet op, en doet ons meestal geestelijke schade lijden. En wat zou het een winste wezen, wanneer we ook in deze ure nog met elkander uit het Woord des Heeren werden opgebouwd in ons allerheiligst geloof, en de Heere onze God en niet gij voor mij en ik voor U het middelpunt der gedachten ware! Dit toch is alleen betamelijk in het huis onzes Gods bij de geopende Schrift.

Wat zou ik U prediken in deze laatste ure? Daarover peinzende, leefde ik nog eens terug in den avond, toen ik voor veertien jaren mij op deze zelfde plaats aan U verbond, en als vanzelf werd mijn keuze bepaald. Toen wees ilcUop den Naam des Heeren, die voor Mozes aan het begin van zijn zware levenstaak werd uitgeroepen: ,,Alzoo zult gij zeggen tot de kinderen Israëls: ik zal zijn heeft mij tot ulieden gezonden." En dat woord is bevestigd geworden; Mozes heeft nimmer aan zijn zending behoeven te twijfelen; Jehovah heeft zich bovenmate heerlijk aan zijn volk en aan zijn knecht geopenbaard. En als Mozes van zijn Israël afscheid nemen moet, dan doet hij dit met een lied, waarin hij de trouwe genade zijns Gods bezingt.

Terugziende, blinkt het licht van den Verbondsnaam des Heeren allerwege hem tegen op Israëls pad door de woestijn. Van dien naam wil hij voor het laatst zingen voor de gemeente des Heeren. De hemel, waaruit Jehovah zijn hulpe zond, luistere aandachtiglijk toe, en de aarde, die als de vleugel Gods het Israël droeg, verneme het: „Neig de ooren, gij hemel! en ik zal spreken; en de aarde hoore de reden mijns monds. Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes, en als droppelen op het kruid." Nog eenmaal, nu aan het einde, zal Mozes den naam des Heeren uitroepen; denzelfden naam als in den beginne, maar nu dien naam, genoemd in de taal der woestijnen, dien naam in het beeld van Israëls trekkend leven en vertolkend de ervaring van zijn levende kracht.

Laat ook mij nog eenmaal den naam des Heeren voor u

Sluiten