Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, in de vereeniging van Gods volk tot één kudde, in den arbeid der barmhartigheid, in zoo menig opzicht. En het is ons tot innige blijdschap bij het opblikken naar het Godsgebouw, dat rijst over de heele aarde, ook onder u, het doen onzes Gods daarbij te bewonderen. Van Hem de grondgedachte, van Hem het fundament, van Hem de steenen en de voegselen. Maar Hij vergunt het ons, zijn levende steenen te bearbeiden en bij het invoegen en samensluiten Hem ten dienste te staan. Klein, zeer klein is het stukske werk, dat Hij daarbij aan één toevertrouwt, maar... het is een stukske, en een stukske in het werk van Hem, wiens werk volkomen is, en daarom eeuwig staan zal.

Dat geeft ons moed Gel.! voor uw leven, voor uw toekomst, voor uw volmaking. Immers, dat werk door ons, hangt niet aan ons. Aan de domkerken, waaraan eeuwen gebouwd is, hebben geslachten gearbeid; scharen van arbeiders zijn aan die kerkgevaarten voorbijgegaan, als het zand dat schuift langs de rots, maar het werk bleef, werd voltooid. Ook aan uw volmaking zal onze Rotssteen voortarbeiden door anderen dan door mij. En ook gij zei ven wordt tot het werk Gods geroepen. Wij kennen geen priesterdom boven of naast de geloovigen, maar een priesterdom der geloovigen, geroepen om de deugden te verkondigen Desgenen, die U geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En met den dag worden de tijden ernstiger, de roeping der gemeente in de wereld verantwoordelij ker, de vragen, die tot haar komen gewichtiger, en daarom ook de eischen voor de bediening des Woords zwaarder. De woestijn der wereld wordt al bedriegelijker, dreigender, angstvoller. Wat zou het zijn, indien de gemeente geen Rotssteen had om te schuilen. Neen, indien zij zelf geen Rotssteen ware! Laat U dan bouwen door den H. Geest op het fundament Jezus Christus. Laat iets van de vastheid, van de waarachtigheid, van de trouw, van de duurzaamheid van de steenrots door de genade Gods ook in U gevonden worden, opdat in U uw Rotssteen verheerlijkt worde, en ziende op uw tegenstanders, kan getuigd: „Hun Rotssteen is niet gelijk onze Rotssteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde."

Reist dan voort, kinderen der woestijn, en toch, kinderen uit den Rotssteen gehouwen! totdat de sterke stad in het zicht is, die heil heeft tot muren en tot voorschansen. Dan zal

Sluiten