Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innig liefhebben, houd ik een plaats der gedachtenis, mij tot een liefelijk aandenken en tot een prikkel om U in mijn gebed niet te vergeten. Moogt gij, die ik niet zoover brengen kon, om des Woords wil u hechten met heilige banden aan de dienaren, die U uit mijn hand overnemen. Komt door Gods genade vroeg tot de beste keuze; moge jeugdige godsvrucht een sierplant zijn in des Heeren hof, en uw jong gemoed bewaard worden voor afval en werelddienst, om op te bloeien tot het Koninkrijk van den Zoon van Gods liefde en tot den strijd voor de eere zijns Naams. Vaartwel!

En nu mijn laatste woord!

Beminde gemeente van Rotterdam! die ik met Paulus, op hoe verren afstand ook van hem, „mijn blijdschap en kroon" zou willen noemen; ik heb u liefgehad met al de liefde van mijn ziel, en ik zal u blijven liefhebben. Ik zou het niet kunnen hebben, dat men kwaad van u sprak, niet omdat gij volmaakt zijt, maar omdat gij ook het woord der bestraffing, indien het moest, wel hebt willen aannemen. En ik weet, ik gevoel het, dat ook gij mij hebt liefgehad, moge het wezen allereerst om des Woords wil. Ik ben er dan ook klein onder, dat de scheiding wezen mag gelijk die is, al doet ze daardoor meerder smart. Veel is er veranderd in die jaren, tal van broeders en zusters zijn ontslapen en hun plaats wordt ledig gevonden; en ongemerkt is er immer voortgesponnen aan ons aller levensdraad; wie met mij jeugdig waren, zien de levenszon ter middaghoogte geklommen, wie ouder waren, zijn vergrijsd.

Ik dank u voor de vriendelijke ontvangst, mij in uw woningen bereid, voor de liefde mijn vrouw en kinderen bewezen, in dagen van zorg of vreugde. Ik zal niet vergeten, hoe gij menigmaal met welgevallen hebt nedergezien op mijn kindertal, dat ik in het huis des Heeren medebracht, en, onder u spelend en leerend opgegroeid, slechts noode u verlaat.

Onthoudt Uw liefde en trouw niet aan mijn medebroeders, die U het Woord Gods prediken en aan mijn opvolger, dien God U spoedig toeschikke.

Gedenkt uwe voorgangers; bouwt uzelven op uw allerheiligst geloof; laat de vrede Gods uw harten en zinnen bewaren; brengt uw hefoffers voor de woning des Heeren met blijmoedigheid; vergeet de armen niet; weest een lof

Sluiten